Thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

· Cấu trúc câu

I. Thì tương lai hoàn thành

1. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thì tương lai hoàn thành được dùng để "nhấn mạnh" một hành động, sự việc sẽ được "hoàn thành" trước một thời điểm nhất định trong tương lai. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   •  I'll have finished cooking by 6 p.m. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ nấu nướng xong trước 6 giờ tối. Ở đây, "hành động nấu ăn" sẽ được hoàn thành trước "thời điểm 6 giờ tối") 
 • Thì tương lai hoàn thành được dùng để diễn tả một hành động, sự việc xảy ra trước một hành động khác trong tương lai.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Tom won't be at home when you arrive. (IELTS TUTOR giải thích: Tom sẽ không có nhà khi bạn đến. Ở đây, sự việc "Tom không có nhà" xảy ra trước việc "bạn đến")

2. Công thức

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thể khẳng định: S + will + have + VpII
 • Thể phủ định: S + will + not + have + VpII
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • I won’t have arrived home by 6 p.m. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ chưa về đến nhà trước 6 giờ tối)
 • Thể nghi vấn: Will + S + have + VpII ?
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Will you have graduated by 2023? (IELTS TUTOR giải thích: Có phải bạn sẽ tốt nghiệp vào năm 2023?)

3. Một số cụm từ được sử dụng trong thì tương lai hoàn thành

IELTS TUTOR lưu ý:

 • By +...
  • By the time we arrive, the kids will have gone to bed. (IELTS TUTOR giải thích: Trước khi chúng ta đến thì lũ trẻ đã đi ngủ rồi)
  • She will have finished her homework by 8. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước 8 giờ)
 • In
  • In two years' time, I'll have graduated from university. (IELTS TUTOR giải thích: Trong thời gian hai năm tới, tôi sẽ tốt nghiệp)
 • Before
  • I will have finished my work before dinner. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ hoàn thành công việc trước bữa tối)
 • When
  • Will you have gone to bed when I get back? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã ngủ khi tôi trở về?)
 • From now
  • Two weeks from now, we will have finished the project. (IELTS TUTOR giải thích: 2 tuần nữa kể từ bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành xong dự án rồi)

II. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

1. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được dùng để "nhấn mạnh" khoảng thời gian hoặc độ dài của một hành động, sự việc trong tương lai.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • In August the head teacher will have been teaching at the school for 20 years. (IELTS TUTOR giải thích: Vào tháng 8 này thì giáo viên chủ nhiệm đã dạy được 20 năm rồi)
   • At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes. (IELTS TUTOR giải thích: Đến 5 giờ chiều thì tôi đã chờ được 30 phút rồi)

2. Công thức

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thể khẳng định: S + will + have + been + V-ing
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Next month I'll have been studying Chinese for two years. (IELTS TUTOR giải thích: Tháng tới thì đôi đã học tiếng Trung Quốc được 2 năm rồi)
 • Thể phủ định:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He won't have been studying long enough to qualify. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã không học đủ để thi đạt)
 • Thể nghi vấn:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: How long will you have been studying when you graduate?. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã học trong bao lâu khi bạn tốt nghiệp?)

III. Phân biệt thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sự khác biệt giữa thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn nằm ở cách dùng thì. Thì tương lai hoàn thành nhấn mạnh "sự quan trọng" của một hành động, sự việc "hoàn thành" trong tương lai. Trong khi đó, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh "độ dài, khoảng thời gian" của hành động, sự việc trong tương lai. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Gia đình bạn có một chiếc xe ô tô đã dùng được 5 năm không phất sinh lỗi vặt và di chuyển được 45,000 km, xe phải được đăng kiểm khi đã di chuyển được 50,000 km.
   • My car will have driven 50,000 km by next month. (IELTS TUTOR giải thích: Xe của tôi đi được 50,000 km trước tháng tới. Ở đây bạn dùng thì tương lai hoàn thành để nhấn mạnh "sự quan trọng" của sự việc "hoàn thành" trong tương lai là di chuyển được 50,000 km, và bạn sẽ phải đăng kiểm lại chiếc xe đó, nếu không sẽ bị phạt)
   • My car will have been driving my family for 5 years without a single problem. (IELTS TUTOR giải thích: Xe của tôi đã chở gia đình tôi được 5 năm rồi mà không có lỗi nào hết. Ở đây, bạn dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh "khoảng thời gian" dùng chiếc xe 5 năm của bạn mà vẫn không bị phát sinh một lỗi vặt nào, đây là một điều rất đặc biệt, khó có chiếc xe nào làm được nên bạn muốn nhấn mạnh nó. Nếu chiếc xe của bạn có lỗi vặt trong 5 năm sử dụng đó, thì bạn không nhất thiết phải sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ở đây)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE