CÁCH DÙNG "WHILE" TRONG TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar
 • While được sử dụng đa dạng trong mệnh đề chỉ thời gian, dưới vai trò liên từ liên kết (conjunctions). IELTS TUTOR nhắc lại: Liên từ trong tiếng Anh có tác dụng kết nối các câu để tạo nên một câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa. 

Cùng IELTS TUTOR tìm hiểu chi tiết cách dùng và ví dụ vận dụng cụ thể trong các trường hợp ngay sau đây.

1. Nghĩa của từ While

1.1. Song song nhau

 • Thông thường, While hay nói về sự việc, hành động đang diễn ra tại một thời điểm dài và song song nhau

While /wail/: Mặc dù, trong khi đó

1.1.1. Dùng để diễn tả hai hành động xảy ra cùng một thời điểm trong quá khứ (long time - thời gian dài)

While + S + present continuous, S + present continuous

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • While my mother is cooking, my father is reading newspaper

(Hai hành động "COOKING” và “READING” diễn ra song song cùng thời điểm và kéo dài)

1.1.2. Dùng để diễn tả một hành động xảy ra xuyên suốt một hành động khác cũng đang diễn ra

While+ S + Past continuous, S + Past simple

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • While he was talking, his baby slept.

(Trong ngữ cảnh này tuy đã sử dụng thì quá khứ đơn nhưng ta vẫn biết được sự việc em bé đang ngủ diễn ra xuyên suốt quá trình anh ấy nói chuyện)

1.2. Chỉ sự tương phản

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • While she admit that there are many problems, she doesn’t agree that they can’t be solved.

1.3. Cụm từ đặc biệt chứa while

 • QUITE A WHILE

IELTS TUTOR xét ví dụ: It took me quite a while

 • LONG WHILE

IELTS TUTOR xét ví dụ: It’s a long while since we saw her.

 • TO PASS (TIME) WITHOUT BOREDOM (sử dụng thời gian, câu thời gian)

IELTS TUTOR xét ví dụ: He whiled away the time by reading.

 • WORTH ONE'S TIME AND TROUBLE (xứng đáng với thời gian)

IELTS TUTOR xét ví dụ: It’s not worth your while reading this report because it is full of inaccuracies.

2. While là liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunction)

Để hiểu cách dùng WHILE thì cần phải nắm chắc kiến thức về liên từ phụ thuộc mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mệnh đề có chứa liên từ While là mệnh đề phụ bổ sung ngữ nghĩa cho mệnh đề chính.
 • Khi được đảo lên đầu câu, mệnh đề chứa While cần ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • While they were cooking, somebody broke into their house

3. Lưu ý

3.1. While + không chia thì tương lai ở mệnh đề chứa while

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng while cũng giống như cách dùng when, nên sẽ không bao giờ có While S+ will + verb, .... 
 • Thay vào đó chia thì hiện tại, hoặc hiện tại tiếp diễn