IELTS SPEAKING PART 1-2-3 TOPIC WORK / STUDY

· Speaking

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cung cấp câu hỏi IELTS SPEAKING PART 1-2-3 TOPIC WORK / STUDY

I. Câu hỏi điển hình trong IELTS SPEAKING PART 1 TOPIC YOUR STUDY OR WORK

Các câu hỏi điển hình:

Trường hợp 1: Nếu bạn còn đi học

Câu hỏi 1: Do you work or are you a student?

Câu hỏi 2: If you could choose to study another subject, what would you choose?

Trường hợp 1: Nếu bạn đã đi làm

Câu hỏi 1: Do you work or are you a student?

Câu hỏi 2: Will you continue doing this job in the future?

II. IELTS SPEAKING PART 2 TOPIC YOUR STUDY OR WORK

Describe someone you would like to study or work with

  • who this person is
  • how you know him/her
  • why you would like to study or do with him/her

III. Câu hỏi điển hình trong IELTS SPEAKING PART 3 TOPIC YOUR STUDY OR WORK

Dạng 1: Câu hỏi yêu cầu đưa ra sự lựa chọn

Which one is more important, salary or job satisfaction?

Dạng 2: Câu hỏi về sự phổ biến

What are the most popular jobs for young people in your country?

Dạng 3: Câu hỏi về sự thay đổi

How have people's ways of studying changed?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking