Return to site

Hướng Dẫn Từ A đến Z Cách Viết và Phân Đoạn Bố Cục Dạng

TWO QUESTION Trong IELTS WRITING TASK 2

[Chi Tiết Nhất!]

· Writing

IELTS TUTOR đã tổng hợp tuần trước để các em dễ theo dõi Các dạng đề & Topic phải học trong IELTS TASK 1 & TASK 2, bên cạnh dạng đề Discuss Both View Opinion Essay luôn làm khó sĩ tử IELTS, thì dạng 2-QUESTION cũng rất dễ sai nếu các em không chú ý.

Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu đến các em cách viết dạng đề 2 Questions trong IELTS Writing Task 2 như sau, các em chú ý theo dõi:

1. Phân biệt dạng 2 - Questions IELTS WRITING TASK 2

Sở dĩ gọi là dạng 2 question bởi vì câu hỏi có 2 questions & nhiệm vụ của thí sinh là đi trả lời 2 câu hỏi đó. Thông thường nó sẽ bao gồm 2 nội dung: nguyên nhân dẫn đến một vấn đề nào đó trong xã hội, những hệ quả hoặc giải pháp cho vấn đề đó.

Đề 1 :

The unlimited use of cars may cause many problems.

What are those problems?

In order to reduce the problems, should we discourage people to use cars?

Đề 2,3,4:

 • With the increasing demand for energy sources such as oil and gas, should people be looking for sources of oil and gas in remote and untouched places? Do the advantages of this outweigh the disadvantages of damaging such areas?
 • Many people decide on a career path early in their lives and keep to it. This, they argue, leads to a more satisfying working life. To what extent do you agree with this view? What other things can people do in order to have a satisfying working life?
 • Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

2. Cách viết dạng 2-Questions trong Writing Task 2

Trọng tâm của dạng bài này là phần trình bày nguyên nhân, vì nếu phần nguyên nhân đã được phân tích rõ ràng thì không khó để tìm giải pháp. Hơn nữa, giám khảo không kì vọng Bạn đưa ra giải pháp triệt để, hoàn hảo cho vấn đề trong đề bài, nên Bạn chỉ cần tập trung cho việc nhận biết, phân tích vần đề.

>>> Thân bài sẽ gồm 2 đoạn văn, đoạn 1 trình bày nguyên nhân, đoạn 2 đưa ra hậu quả hoặc các giải quyết.

Mở bài
+ Giới thiệu topic (paraphrase lại câu của đề bài)
+ Trả lời cả 2 câu hỏi nêu ra ở đề bài. Chỉ cần trả lời chung chung không cần nêu chi tiết, cụ thể

Thân bài 1: Trả lời chi tiết câu hỏi 1
Thân bài 2: Trả lời chi tiết câu hỏi 2
Conclusion
Nhắc lại ý nêu ra ở câu 2 phần mở bài

Intro : trả lời 2 câu hỏi đó, nếu có hỏi your opinion thì phải nêu your opinion ra

Thân bài: chia làm 2 bodies, mỗi body sẽ trả lời 1 câu hỏi, theo thứ tự xuất hiện của câu hỏi

Conclusion: Nhắc lại 2 câu trả lời của 2 câu hỏi

3. Cách tìm và chọn ý cho bài viết 2 questions dạng CAUSE & EFFECTS

Đề thi IELTS Writing Task 2 thường xuất hiện dạng 2 QUESTIONS CAUSES & EFFECTS. hoặc CAUSES & SOLUTIONS

 

 • Bạn phải trình bày nguyên nhân theo trình tự như sau: In the past..., There is no longer always the case..., Due to something..., ...now... Trong đó, nguyên nhân (CAUSES) dễ dàng nhận ra là do các yếu tố như kỹ thuật, công nghệ mới, quá trình đô thị hóa, quá trình toàn cầu hóa, lối sống và làm việc với tốc độ nhanh.
 • Về mặt hệ quả (EFFECTS) Bạn có thể phân tích trên 3 phương diện: cá nhân, gia đình và xã hội ở hai mặt tích cực và tiêu cực. 
 • Nếu đề bài cần đưa ra giải pháp thì Bạn có thể lấy ý bằng cách đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề dựa trên 3 nhân tố: chính quyền có trách nhiệm lớn nhất, các cơ quan hữu quan phải có hành động thiết thực, và người dân phải tự giác, nâng cao ý thức,...

Bố cục bài viết 2 questions dạng CAUSE & SOLUTIONS

Hướng Dẫn Từ A đến Z Cách Viết và Phân Đoạn Bố Cục Dạng TWO QUESTION Trong IELTS WRITING TASK 2 [Chi Tiết Nhất!]

Thật ra đối với bài viết dạng 2 câu hỏi thì Bạn chỉ cần viết đến đoạn thứ 5A, tuy nhiên nếu vẫn chưa đủ số chữ quy định là 250 chữ thì Bạn có thể viết thêm đoạn thứ 5B với những dạng câu gợi ý trên.

4. Bài mẫu dạng 2-question trong IELTS WRITING Task 2

Ví dụ 1:

There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music.

Music is something that accompanies all of us throughout our lives. As children, we are taught songs by our parents and teachers as a means of learning language, or simply as a form of enjoyment. Children delight in singing with others, and it would appear that the act of singing in a group creates a connection between participants, regardless of their age. Later in life, people’s musical preferences develop, and we come to see our favourite songs as part of our life stories. Music both expresses and arouses emotions in a way that words alone cannot. In short, it is difficult to imagine life without it.

In my opinion, traditional music should be valued over the international music that has become so popular. International pop music is often catchy and fun, but it is essentially a commercial product that is marketed and sold by business people. Traditional music, by contrast, expresses the culture, customs and history of a country. Traditional styles, such as …(example)…, connect us to the past and form part of our cultural identity. It would be a real pity if pop music became so predominant that these national styles disappeared.

In conclusion, music is a necessary part of human existence, and I believe that traditional music should be given more importance than international music.

(261 words, band 9)

Ví dụ 2 (cùng xem qua một bài essay có đến 3 câu hỏi nhé)

Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do?

Humans are responsible for a variety of environmental problems, but we can also take steps to reduce the damage that we are causing to the planet. This essay will discuss environmental problems and the measures that governments and individuals can take to address these problems.

Two of the biggest threats to the environment are air pollution and waste. Gas emissions from factories and exhaust fumes from vehicles lead to global warming, which may have a devastating effect on the planet in the future. As the human population increases, we are also producing ever greater quantities of waste, which contaminates the earth and pollutes rivers and oceans.

Governments could certainly make more effort to reduce air pollution. They could introduce laws to limit emissions from factories or to force companies to use renewable energy from solar, wind or water power. They could also impose ‘green taxes’ on drivers and airline companies. In this way, people would be encouraged to use public transport and to take fewer flights abroad, therefore reducing emissions.

Individuals should also take responsibility for the impact they have on the environment. They can take public transport rather than driving, choose products with less packaging, and recycle as much as possible. Most supermarkets now provide reusable bags for shoppers as well as ‘banks’ for recycling glass, plastic and paper in their car parks. By reusing and recycling, we can help to reduce waste.

In conclusion, both national governments and individuals must play their part in looking after the environment.

(250 words, band 9)

5. Phân biệt Dạng 2-Questions và Dạng Opinion Essay trong IELTS WRITING Task 2

Đề bài 1:

In many countries, the number of people choosing to live by themselves is increasing rapidly in recent years. Why is this happening? Is this a positive and negative development for society?

Đây là dạng 2 Questions - nhiệm vụ của các em là trả lời 2 câu hỏi

1. Why is this happening?

2. Is this a positive and negative development for society?

Nên bố cục bài văn phải là mỗi đoạn thân bài sẽ trả lời cho 1 câu hỏi

Đề bài 2:

In some countries, many more people are choosing to live alone nowadays than in the past. Do you think this is a positive or negative development?

Đây là dạng Opinion Essay nhé! Nên nếu các em viết theo bố cục dạng 2 Questions là sẽ bị sai Task Response nhé!

Tham khảo bài mẫu của thầy Simon Band 9.0 để phân biệt điểm khác biệt thêm:

IELTS Writing Task 2: 'positive or negative' essay

In recent years it has become far more normal for people to live alone, particularly in large cities in the developed world. In my opinion, this trend could have both positive and negative consequences in equal measure.

The rise in one-person households can be seen as positive for both personal and broader economic reasons. On an individual level, people who choose to live alone may become more independent and self-reliant than those who live with family members. A young adult who lives alone, for example, will need to learn to cook, clean, pay bills and manage his or her budget, all of which are valuable life skills; an increase in the number of such individuals can certainly be seen as a positive development. From an economic perspective, the trend towards living alone will result in greater demand for housing. This is likely to benefit the construction industry, estate agents and a whole host of other companies that rely on homeowners to buy their products or services.

However, the personal and economic arguments given above can be considered from the opposite angle. Firstly, rather than the positive feeling of increased independence, people who live alone may experience feelings of loneliness, isolation and worry. They miss out on the emotional support and daily conversation that family or flatmates can provide, and they must bear the weight of all household bills and responsibilities; in this sense, perhaps the trend towards living alone is a negative one. Secondly, from the financial point of view, a rise in demand for housing is likely to push up property prices and rents. While this may benefit some businesses, the general population, including those who live alone, will be faced with rising living costs.

In conclusion, the increase in one-person households will have both beneficial and detrimental effects on individuals and on the economy.

(band 9)

6. Nắm vững cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài của bài văn dạng 2 question và dạng opinion essay

Đề bài mẫu: Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Could money be better spent?

Các em chú ý bài này thuộc dạng 2 questions chứ không phải dạng Opinion essay nên các em phải chia bố cục 2 đoạn thân bài như sau:

 • Body 1: There are many justifications why I do believe that the amount of money spent on space research is unreasonable. Firstly, nêu lí do thứ nhất ra >> Supporting idea >> Example . Secondly,...
 • Body 2: In my opinion, Governmental budget can be better invested in much more urgent fields. First,...

Lí do là vì các em đang trả lời cho dạng bài 2 questions tức là mỗi đoạn thân bài sẽ được dành ra để trả lời cho từng câu hỏi của đề.

 • Ví dụ đề trên thì Body 1 sẽ được dành để trả lời câu hỏi Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Nên câu main idea các em phải nói rõ ra là có nhiều lí do giải thích tại sao nghĩ là sự chi tiêu đó không hợp lí, rồi sau đó mới cho câu giải thích và câu ví dụ. 
 • Còn body 2 sẽ dành để trả lời cho câu hỏi số 2 Could money be better spent? nên các em cũng phải ghi rõ ra là quan điểm của các em như nào.

Các em tuyệt đối không được trình bày bài như dạng OPINION ESSAY như sau:

Body 1: To begin with, it is evident that space exploration attracts a huge investment from governments every year even when there are no direct benefits that were brought to humans’ needs, such as food, clean water or education. >> Supporting idea >> Example

Body 2: Furthermore, politicians need to take responsible for residences’ life quality at the present and in the near future before preparing for distant future by exploring space. >> Supporting idea >> Example

Lí do là vì 2 body sẽ phải trả lời cho từng câu hỏi riêng biệt, chứ không phải cùng chung trong 1 câu hỏi như dạng opinion essay, là đề đang hỏi quan điểm thì các em mới có thể dùng bố cục như trên

Bên cạnh nắm vững các dạng Essay chắc chắn sẽ ra thi trong IELTS Writing Task 2 như dạng Opinion Essay trong IELTS Writing, các em cũng nên chuẩn bị cho mình một số từ vựng chuyên dùng cho Topic Education là Topic rất thường ra thi trong IELTS Writing Task 2 để từ đó nâng cao vốn từ vựng cho mình luôn các em nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK