CÁCH CHIA THÌ IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Chia thì động từ trong phần thi IELTS Writing Task 1 là một khó khăn mà nhiều Bạn gặp phải. Để xác định được chính xác thì của động từ, Bạn cần dựa vào hai yếu tố chính là đề bài và thông tin về thời gian được cho trên biểu đồ. Còn chia động từ như thế nào thì cùng IELTS TUTOR khám phá nhé!

>>> Tham khảo bí kíp "TẤT TẦN TẬT" CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁP PHẢI NẮM VỮNG ĐỂ ĐẠT IELTS WRITING 8.0

1. Quy tắc chia thì IELTS WRITING TASK 1

 • Việc chia đúng thì động từ trong phần thi IELTS Writing Task 1 là cực kì quan trọng. 
 • Để chia đúng thì, phải tìm hiểu trong phần câu hỏi và các thông tin liên quan đến thời gian trong các biểu đồ, xem thử các thông tin đó giúp chia thì như nào cho đúng
 • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
  • Nếu là một thời điểm tại quá khứ, ví dụ July 1997, sẽ sử dụng Past tenses. >>> I met my husband in July 1997.
  • Nếu là dự đoán cho tương lai, ví dụ cho năm 2022, sẽ sử dụng Future tenses. >>> Qatar will host the World Cup in 2022.
  • Nếu không có bất kỳ dấu hiệu nào về thời gian (tức là biểu đồ không đề cập tới năm tháng gì cả), hãy sử dụng Present tenses (các thì hiện tại). >>> Vietnam is a pretty awesome country
  • Nếu đề bài cho năm HIỆN TẠI, thì các em phải chia thì SIMPLE PRESENT

Có thể tham khảo kĩ những gì IELTS TUTOR hướng dẫn về cách chia thì IELTS WRITING TASK 1 qua bảng tổng kết sau đây:

CÁCH CHIA THÌ IELTS WRITING TASK 1

2. Các thì thường gặp IELTS WRITING TASK 1

2.1 Present simple - Hiện tại đơn

*** Present simple - Hiện tại đơn

 • Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại
 • Chân lý, sự thật hiển nhiên

Sử dụng thì Hiện tại đơn nếu đề bài không đề cập đến bất kỳ một mốc thời gian nào.

 • IELTS Writing Task 1 Process – Quy trình có thể coi là Facts (sự thật) nên Present Simple là thì thích hợp nhất.

>>> IELTS TUTOR xét ví dụ: In the leather production process, right after animal skin is soaked into water, it is then dried under high temperature.

 • IELTS Writing Task 1Câu mở đầu (Paraphrase) và Câu nhận xét chung (Overview) nên chia ở thì hiện tại đơn
  • IELTS TUTOR lưu ý: 
   • Là chỉ các từ chỉ như (show, illustrate....) chứ các động từ liên quan đến bài vẫn chia thì theo mốc thời gian đề cho 

>>> IELTS TUTOR xét ví dụ: The graph represents, chứ không phải là represented, hoặc It is immediately obvious that, không phải là it was immediately…

CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS WRITING TASK 1, KÈM NGÔN NGỮ SỬ DỤNG KHI MIÊU TẢ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI

2.2 Present Perfect - Hiện tại hoàn thành

*** Present Perfect - Hiện tại hoàn thành

 • Diễn tả sự việc diễn ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại
 • Diễn tả hành động mới diễn ra gần đây 
 • Diễn tả sự trải nghiệm hay kinh nghiệm

S + have/ has + V3/ed

S + haven’t/ hasn’t + V3/ed

Have/ Has + S + V3/ed?

*** Trong IELTS Writing Task 1, sẽ sử dụng thì Hiện tại hoàn thành để nói về những thay đổi diễn ra qua một thời kì, vẫn còn kéo dài đến hiện tại và có thể còn tiếp diễn qua tương lai.

>>> IELTS TUTOR xét ví dụ: The price of oil has fallen by $5 a barrel every week since July.

CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS WRITING TASK 1, KÈM NGÔN NGỮ SỬ DỤNG KHI MIÊU TẢ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI

2.3 Present Perfect Continuous - Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

*** Present Perfect Continuous - Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

 • Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại 
 • Diễn tả hành động đã xảy ra, vừa mới kết thúc nhưng kết quả của hành động vẫn có thể nhìn thấy được ở hiện tại.

S + have/ has + been + V-ing

S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing

Have/ Has + S + been + V-ing?

>>> IELTS TUTOR xét ví dụ: Oil prices have been decreasing since July.

CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS WRITING TASK 1, KÈM NGÔN NGỮ SỬ DỤNG KHI MIÊU TẢ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI

2.4 Future Perfect - Tương lai hoàn thành

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thì tương lai hoàn thành thực ra là rất ít gặp trong IELTS WRITING TASK 1 

*** Future Perfect - Tương lai hoàn thành: Diễn tả sự việc sẽ kết thúc tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Bạn sẽ sử dụng giới từ BY IN khi viết câu với thì này, cũng như mẫu câu mẫu câu “A is predicted/projected to …”

*** IELTS Task 1 biểu đồ – vì các số liệu là phỏng đoán nên không thể dùng thì tương lai đơn để khẳng định các số liệu trong bài được.

>>> IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The price of oil will have reached $300 a barrel by 2020.
 • As can be seen from the current trend, the number of travelers visiting Europe countries is predicted to further increase in the upcoming years.
CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS WRITING TASK 1, KÈM NGÔN NGỮ SỬ DỤNG KHI MIÊU TẢ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI

2.5 Past simple - Quá khứ đơn

Past Simple - Quá khứ đơn được sử dụng để miêu tả sự việc bắt đầu và kết thúc tại các thời điểm trong quá khứ.

*** IELTS Writing Task 1 Dạng bài Biểu đồ và Maps thì đề bài sẽ có chu kỳ thời gian rõ ràng (nếu là năm quá khứ), thường là thời gian trong quá khứ, sẽ phải chia thì ở quá khứ đơn.

>>> IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The price of oil fell from $150 in Jan 2014 to $50 in Jan 2015.
  • In 1994, while the amount of money spent on vehicles soared to reach the peak of $10 million, other expenditures for the rest decreased considerably to only $ 4 million.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Biểu đồ sau đây ở năm 2002 và 2010, đều là các năm trong quá khứ, nên sẽ chia thì quá khứ đơn như những gì IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên
  CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS WRITING TASK 1, KÈM NGÔN NGỮ SỬ DỤNG KHI MIÊU TẢ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI

  2.6 Past Perfect - Quá khứ hoàn thành

  *** Past Perfect - Quá khứ hoàn thành diễn tả sự việc xảy ra trước một sự việc khác xảy ra trong quá khứ.

  >>> IELTS TUTOR xét ví dụ: After it had reached a peak of almost £70,000 in 1998, the average price dropped slightly in 2006 before finishing the period at £50,000 in 2000.

  3. Xét ví dụ chia thì IELTS WRITING TASK 1

  The graphs below show a prediction to 2018 by the International Monetary Fund of the world’s Gross Domestic Product (GDP) growth.

  CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS WRITING TASK 1, KÈM NGÔN NGỮ SỬ DỤNG KHI MIÊU TẢ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI

  Sử dụng thì quá khứ đơn (Past Simple) để miêu tả yếu tố đã xảy ra trong quá khứ như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên

  • In 2009 GDP dropped to -2.5%, the lowest growth across the period.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK