HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG A QUANTITY OF....

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh phân biệt A NUMBER OF và THE NUMBER OF trong tiếng Anh, IELTS TUTOR hướng dẫn em thêm cách dùng cụm A QUANTITY OF..., đây là cụm các em thường hay sai nên cố gắng chú ý nhé.

  • �A QUANTITY OF + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC
  • Động từ theo sau sẽ chia theo NOUN, nếu là danh từ đếm được thì động từ chia số nhiều, danh từ không đếm được thì động từ chia số ít 

Xét ví dụ:

  • The ship was only carrying a large quantity of mangoes.(Mangoes là đanh từ số nhiều, đếm được)
  • You only need a very small quantity of cement to mix with the sand.( cement là danh từ không đếm được)
  • A quantity of drugs were recovered from the address, along with other items believed to be linked with drugs activity
  • The dietician told about the consequences of consuming a large quantity of honey
  • At the first home, more than 100 smoke grenades and flares were seized along with a quantity of cocaine.

có thể dùng “ Quantities of..”, từ này thường đi kèm với các tính từ “huge,big, large, small”

Xét ví dụ:

  • Large quantities of illegal drugs had been discovered. (danh từ đếm được)
  • Many workers have delivered huge quantities of food to the refugee camps. (danh từ không đếm được)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK