Cách dùng also tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng also tiếng anh

I. Also là trạng từ (adv)

II. Cách dùng

1. Also đứng đầu câu, mang nghĩa "hơn nữa, ngoài ra"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • also , I must add ...(IELTS TUTOR giải thích: hơn nữa, tôi phải nói thêm rằng...)

2. (không dùng với động từ ở thể phủ định) cũng, cả, nữa, ngoài ra"

=in addition

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to do this , you can also consult with your friends (IELTS TUTOR giải thích: để làm việc này, anh cũng có thể hội ý với bạn bè)
  • I know that you also want to join the army (IELTS TUTOR giải thích: tôi biết anh cũng muốn gia nhập quân đội)
  • She's a photographer and also writes books. 
  • I'm cold, and I'm also hungry and tired. 
  • We have a spare bedroom which also functions as a study. 
  • He's a comedian who also does magic. 
  • For a teacher to hit a child is not just morally wrong but also illegal. 
  • Famous mainly for his wonderful voice, Cole was also a virtuoso on the piano. 
  • The Royal Shakespeare Company also have many modern plays in their repertoire.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking