Cách dùng cụm từ (phrase) tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng cụm từ (phrase) tiếng anh

I. Định nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Phrase (cụm từ) là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The sun rises in the east. (IELTS TUTOR giải thích: Mặt trời mọc ở phía đông)
 • People in the world love peace. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người trên thế giới đều yêu hòa bình)

II. Các loại cụm từ

Cách dùng cụm từ (phrase) tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dựa trên cấu trúc, phrase được phân thành mấy loại sau:

1. Cụm danh từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Là một nhóm từ bắt đầu bằng một danh từ và có chức năng đồng cách. 
 • Cụm danh từ này thường đi ngay trước hoặc sau danh từ nó biểu đạt.
 • Một cụm danh từ thường có một danh từ chính (flight), danh từ này thường có các từ hạn định (a) và/ hoặc tính từ (good) đứng trước. 
 • Một cụm danh từ cũng có thể là một đại từ (we).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A victim of the war, he hated the sight of soldiers. (IELTS TUTOR giải thích: Là nạn nhân của chiến tranh, ông ấy ghét nhìn thấy binh lính)
 • a good flight (một chuyến bay thoải mái), his crew (phi hành đoàn của anh ấy), we (chúng ta)

2. Verb phrases - Cụm động từ

3. Cụm giới từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cụm giới từ (Prepositional phrase): after lunch (sau bữa trưa), on the aircraft (trên máy bay)
 • Một cụm giới từ là sự kết hợp của một giới từ và một cụm danh từ.

4. Cụm trạng từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cụm trạng từ (Adverb phrase): quickly (một cách nhanh chóng), almost certainly (gần như chắc chắn)
 • Một cụm trạng từ thường có một trạng từ, đôi khi còn đi cùng với một trạng từ chỉ mức độ khác (almost).

5. Cụm tính từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cụm tính từ (Adjective phrase): very late (rất muộn)
 • Một cụm tính từ thường có một tính từ chính, đôi khi nó còn đi cùng với một trạng từ chỉ mức độ (very).

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cụm tính từ (adj phrase)

6. Cấu trúc tuyệt đối (cụm từ độc lập)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking