Cách dùng danh từ "bottleneck" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "bottleneck" tiếng anh

I. bottleneck là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"tắc đường"

=A bottleneck is a place where a road becomes narrow or where it meets another road so that the traffic slows down or stops, often causing traffic jams.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The construction work is causing bottlenecks in the city centre.
  • Work is crowded together at a bottleneck. It does not continue smoothly on its route. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc bị dồn đóng lại ở nơi ứ đọng. Nó không được tiếp tục tiến hành trôi chảy theo hướng của mình)

2. Mang nghĩa"trở ngại, ứ đọng"

=A bottleneck is a situation that stops a process or activity from progressing.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a legislative/funding bottleneck
  • eliminate/avoid a bottleneck
  • a major/huge bottleneck

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He pushed everyone full speed ahead until production hit a bottleneck.
  • Is there any way of getting around this bureaucratic bottleneck?
  • There is a bottleneck today at the end of the assembly line since one of the forklifts is broken, products cannot be quickly loaded for shipment. (IELTS TUTOR giải thích: Hôm nay ở cuối dây chuyền sản xuất có một điểm ứ đọng; vì một trong những chiếc xe xúc bị hỏng, các sản phẩm không thể được chất nhanh lên xe để được chuyển đi)
  • Barring a legislative bottleneck, the new law is expected to pass by the end of the year.  
  • He urged the department to identify and eliminate bottlenecks. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE