Cách dùng danh từ"gratification"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Cách dùng danh từ"gratification"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I."gratification"là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"sự hài lòng, sự vừa lòng, sự mãn nguyện"

=pleasure, especially because a desire has been satisfied

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some people expect instant gratification (= to get what they want immediately).
  • Sales of chocolate-covered snacks are up as people seek immediate gratification. 
  • The children who were best at delaying gratification had better academic and social skills. 
  • Our culture is geared towards short-term gratification.
  • I have the gratification of knowing that you have fulfilled your duty. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi lấy làm hài lòng được biết anh đã hoàn thành nhiệm vụ)
  • The gratification of knowing one's plans have succeeded. (IELTS TUTOR giải thích: Sự mãn nguyện khi được biết kế hoạch của ai đã thành công)
  • As human beings, we all want instant gratification. 
  • I have the gratification of knowing that you have fulfilled your duty (IELTS TUTOR giải thích: tôi lấy làm hài lòng được biết anh đã hoàn thành nhiệm vụ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking