Cách dùng danh từ "policy"

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng danh từ "policy"

I. Policy là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "chính sách (của chính phủ, đảng...)"

=a set of ideas or a plan of what to do in particular situations that has been agreed to officially by a group of people, a business organization, a government, or a political party

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They believe that Europe needs a common foreign and security policy. 
 • What is your party's policy on immigration?
 • foreign policy (IELTS TUTOR giải thích: chính sách đối ngoại)
 • to adopt fresh policies (IELTS TUTOR giải thích: theo đường lối mới)
 • what's your policy on domestic investment encouragement ? (IELTS TUTOR giải thích: chính sách khuyến khích đầu tư trong nước của các ông là như thế nào?)

2. Mang nghĩa "cách xử sự, cách giải quyết (vấn đề...) đường lối hành động"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • it is the best policy (IELTS TUTOR giải thích: đó là đường lối tốt nhất, đó là cách xử sự tốt nhất)
  • Honesty is the best policy. (IELTS TUTOR giải thích: Trung thực là cách sống tốt đẹp nhất)

  3. Mang nghĩa "những điều khoản (của hợp đồng bảo hiểm); hợp đồng, khế ước"

  =a document showing an agreement you have made with an insurance company

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You should check your policy to see if you're covered for flood damage.

  III. Word form & collocation của "policy"

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking