Cách dùng danh từ "totality" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "totality" tiếng anh

I. "totality"là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"tổng số; số tổng cộng, khối lượng tổng cộng"

=the whole of something/The totality of something is the whole of it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Making a decision based on the totality of the evidence should be the standard for the decision - making process. (IELTS TUTOR giải thích: Quyết định dựa vào sự tổng hợp các bằng chứng nên là chuẩn cho quá trình đưa ra quyết định)
  • ...a process of change which involves the totality of human experience.
  • He did not want to reform the criminal justice system in its totality.
  • We need to consider this very serious issue in its totality.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE