Cách dùng danh từ "wildlife" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "wildlife" tiếng anh

I. "wildlife" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"những thú vật, chim muông... hoang dã"

​=animals, birds, insects, etc. that are wild and live in a natural environment/You can use wildlife to refer to the animals and other living things that live in the wild.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a wildlife habitat 
  • a wildlife refuge/sanctuary

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • People were concerned that pets or wildlife could be affected by the pesticides.
  • Development of the area would endanger wildlife. 
  • Wildlife undisturbed by human habitations. (IELTS TUTOR giải thích: Đời sống hoang dã không bị phá rối bởi việc cư trú của con người)
  • This wildlife sanctuary is protected seriously. (IELTS TUTOR giải thích: Khu bảo tồn chim muông/thú rừng này được bảo vệ nghiêm ngặt)
  • policies designed to protect wildlife
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE