Cách dùng động từ"facilitate"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ"facilitate"tiếng anh

I."facilitate"là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"làm cho dễ dàng; làm cho thuận tiện"

=To facilitate an action or process, especially one that you would like to happen, means to make it easier or more likely to happen.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The new airport will facilitate the development of tourism.
  • He argued that the economic recovery had been facilitated by his tough stance.
  • Food has a unique ability to facilitate conversation. (IELTS TUTOR giải thích: Thức ăn có một năng lực đặc biệt để bắt đầu cuộc hội thoại thuận lợi)
  • This will facilitate our settlement of the matter. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này làm dễ dàng quá trình giải quyết vấn đề của chúng tôi)
  • I use this method to facilitate the business. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi dùng phương pháp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh)
  • Be sensible , and we will facilitate your business (IELTS TUTOR giải thích: Cứ biết điều đi, rồi chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking