Cách dùng động từ "hire" tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ "hire" tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan 

II. Cách dùng động từ "hire" tiếng anh

1."hire"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thuê ai làm việc gì"

=If you hire someone, you employ them or pay them to do a particular job for you.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sixteen of the contestants have hired lawyers and are suing the organisers. 
  • The rest of the staff have been hired on short-term contracts. 
  • He will be in charge of all hiring and firing at PHA. 
  • To hire a dozen men to dig a ditch (IELTS TUTOR giải thích: mướn mười hai người để đào mương)
  • ...the mystery assassin (who turned out to be a hired killer).

2.2. Mang nghĩa"thuê (xe, công cụ...)"

=If you hire something, you pay money to the owner so that you can use it for a period of time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • To hire a car you must produce a passport and a current driving licence.
  • To hire a bicycle /hall /wedding-dress (IELTS TUTOR giải thích: thuê xe đạp/phòng họp/áo cưới)
  • We hire out our vans by the day (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi cho thuê xe tải theo ngày (tiền thuê tính theo ngày))
  • Her hired car was found abandoned at Beachy Head.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE