Cách dùng động từ "investigate" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "investigate" tiếng anh

I. Giới thiệu chung 

Investigate vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ, mang nghĩa điều tra (to examine a crime, problem, statement, etc. carefully, especially to discover the truth)

II.  Dùng investigate như ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Police are investigating allegations of corruption involving senior executives (IELTS TUTOR giải thích: có thể thấy sau investigate có tân ngữ là allegations of corruption involving senior executives thì đang được dùng như ngoại động từ)
  • We are of course investigating how an error like this could have occurred.

III. Dùng investigate như nội động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There was a suspicious man near the playground, and we asked the police to investigate  (IELTS TUTOR giải thích: có thể thấy sau investigate không có tân ngữ nào tức là đang được dùng như nội động từ)

============================

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK