Cách dùng động từ "trust" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng động từ "trust" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý: 

II. Cách dùng "trust" như động từ (verb)

1. "Trust" dùng như ngoại động từ 

1.1. Trust sb/sth (to do sth) = tin tưởng (to believe that someone is good and honest and will not harm you, or that something is safe and reliable)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to trust someone implicitly (IELTS TUTOR giải thích: tuyệt đối tin ai)
 • his words can't be trusted (IELTS TUTOR giải thích: lời nói của nó không thể tin được)
 • you can't trust what the papers say (IELTS TUTOR giải thích: anh không thể tin vào những lời báo chí viết)
 • I trust him to make the right decision. 
 • That man is not to be trusted.

1.2. Mang nghĩa (phó mặc) tùy thuộc vào (ai) để làm, dùng, trông nom cái gì... một cách chu đáo hoặc an toàn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I know I can trust my children with you (IELTS TUTOR giải thích: tôi biết tôi có thể giao phó con cái tôi cho anh được)
 • I'd trust him with my life (IELTS TUTOR giải thích: cả cuộc đời tôi, tôi đã giao phó cho nó)
 • I can't trust you out of my sight (IELTS TUTOR giải thích: tôi không thể phó mặc anh không trông nom dòm ngó gì đến)
 • can I trust you to post this letter ? (IELTS TUTOR giải thích: tôi nhờ anh bỏ lá thư này vào thùng được không?)

2. "Trust" dùng như nội động từ 

2.1. Trust to do sth 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • we trust to receive a cheque at your earliest convenience (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi hy vọng sẽ nhận được tấm séc vào thời điểm sớm nhất (IELTS TUTOR giải thích: vào lúc nào thuận tiện nhất cho ông))

2.2. Trust that + clause (mệnh đề)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I trust that you are in good health (IELTS TUTOR giải thích: tôi hy vọng rằng anh vẫn khoẻ mạnh)

==================================== 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK