Cách dùng động từ "load" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "load" tiếng anh

I. Load vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "chất hàng lên, chở"

=to put a lot of things into a vehicle or machine

IELTS TUTOR lưu ý:

 • load something into/onto something
 • load something with something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to load a cart with cement (IELTS TUTOR giải thích: chất xi măng lên xe)
 • How long will it take to load this sand onto the lorry? 
 • Let's load up the car and then we can go. 
 • to load the dishwasher/washing machine
 • They are loading the truck now. 
 • Down at the docks, ships were loading and unloading. 
 • Were there any problems loading the cargo onto the boat? 
 • She loaded my plate with grapes and plums.

2. Mang nghĩa "chồng chất, chứa"

=to fill or cover something with a lot of food

IELTS TUTOR lưu ý:

 • be loaded with sth = to contain a lot of something
 • Với nghĩa này thì load dùng như ngoại động từ & thường chia bị động 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Most fast foods are loaded with fat.
 • Guests loaded up their plates at the restaurant buffet. 
 • On the day of the party the table was loaded with food. 
 • a buttermilk biscuit loaded with bacon, egg and cheese

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking