Cách dùng động từ"overstate"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ"overstate"tiếng anh

I."overstate"là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"nói quá, cường điệu, phóng đại"

=If you say that someone is overstating something, you mean they are describing it in a way that makes it seem more important or serious than it really is.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The authors no doubt overstated their case with a view to catching the public's attention. 
  • The importance of health education cannot be overstated.
  • Don't overstate the case. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng quan trọng hoá vấn đề thế)
  • Don't try to overstate the truths. I know them all. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng cố gắng phóng đại/nói quá sự thật. Tôi biết tất cả rồi)
  • The impact of the new legislation has been greatly overstated. 
  • He may have overstated his ability in the interview.
  • The shareholders seem to think that the executive board is overstating the case for a merger.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking