Cách dùng động từ "perfect" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "perfect" tiếng anh

I."perfect" là ngoại động từ

II. Cách dùng động từ "perfect"

=If you perfect something, you improve it so that it becomes as good as it can possibly be / to make something free from faults

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We perfected a hand-signal system so that he could keep me informed of hazards.
  • I removed the fibroid tumours, using the techniques that I have perfected.
  • He is keen to perfect his golfing technique.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking