Cách dùng động từ "scribble" tiếng anh

· Cách dùng từ

I."scribble" vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "viết chữ nguệch ngoạc, viết cẩu thả, viết vội vàng"

=to write something quickly and carelessly / to make marks or drawings with no meaning

IELTS TUTOR giải thích:

  • scribble something down

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tony scribbled the address on the back of an envelope. 
  • I scribbled the numbers down as they were read out.
  • He intends to scribble down a few words in a perfunctory way. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy định viết bôi bác mấy chữ cho xong)
  • A child had scribbled on the book.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc