Cách dùng động từ " tax" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ " tax" tiếng anh

I. "Tax" là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "đánh thuế"

= to put a tax on somebody/something; to make somebody pay tax

IELTS TUTOR lưu ý:

 • tax somebody/something
 • be taxed on something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to tax luxuries (IELTS TUTOR giải thích: đánh thuế các hàng xa xỉ)
 • to tax rich and poor alike (IELTS TUTOR giải thích: đánh thuế người giàu người nghèo như nhau)
 • Child care for working mothers should not be taxed.
 • government plans to tax private schools
 • Couples may choose to be taxed as two single persons.
 • His declared aim was to tax the rich.
 • Cigarettes are heavily taxed by the government.
 • Any interest payments are taxed as part of your income.
 • Luxury goods are taxed at a rate of 20%.
 • You will be taxed on all your income.

2. Mang nghĩa "yêu cầu gay gắt; đòi hỏi nặng nề; bắt phải cố gắng; đè nặng lên"

=to need a great amount of physical or mental effort

IELTS TUTOR lưu ý:

 • tax somebody/something

 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to tax someone's patience (IELTS TUTOR giải thích: đòi hỏi ai phải kiên nhẫn rất nhiều)
 • his constant requests for help taxed our goodwill (IELTS TUTOR giải thích: những yêu cầu giúp đỡ thường xuyên của nó đã đòi hỏi quá nhiều ở thiện chí của chúng tôi)
 • The questions did not tax me. 
 • The problem is currently taxing the brains of the nation's experts (= making them think very hard).
 • The crowds have severely taxed the security services. 
 • Having to repeat things constantly can really tax your patience.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking