Cách dùng động từ "trade" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng động từ "trade" tiếng anh

I. trade vừa là nội, vừa là ngoại động từ

II. Nghĩa

1. trade mang nghĩa "giao thương, trao đổi hàng hoá giữa các nước"

(to buy and sell goods or services, especially between countries)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Động từ trade thường đi với adv hoặc giới từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • For centuries, Native Americans traded with European settlers. 
 • The company has been trading in oil for many years.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây có nghĩa là công ty chuyên buôn bán và trao đổi về dầu 
 • The two countries have become close trading partners. 
 • Our books are traded throughout Asia.

2. trade mang nghĩa "đánh đổi"

(to exchange something, or to stop using or doing something and start using or doing something else instead)

 •  I'll trade you some of my chocolate for some of your ice cream. 
  • IELTS TUTOR giải thích: ý ở đây có nghĩa là đổi chocolate của tôi lấy kem của bạn 
 • I wouldn't trade you for the world (= I do not want a different partner).
  • IELTS TUTOR giải thích: ý ở đây có nghĩa là không có đánh đổi bạn 

III. Phrasal verb với trade

1. to trade sth off / trade sth off for sth (v) đánh đổi, thoả hiệp

(to accept a disadvantage or bad feature in order to have something good)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It may be possible to trade off manpower costs against computer costs.
  • They are uneasy with trading off future revenue for easy cash now.

  2. trade sth in (v) đổi cái cũ lấy cái mới

  (to give something you own as part of your payment for something you buy, especially a new type of the same thing)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She TRADED IN her old car for the new model. (IELTS TUTOR giải thích Cô ấy đổi ô tô cũ của mình thành mẫu mới hơn)
   • IELTS TUTOR lưu ý: 
    • Cụm này rất thường dùng ở nước ngoài, thường khi khách hàng muốn bán hàng cũ của khách hàng cho cửa hàng, sau đó sẽ mua lại ở chính cửa hàng đó mặt hàng mới, như vậy khách hàng chỉ cần bù tiền thêm để có hàng mới 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK