Cách dùng động từ "triumph" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "triumph" tiếng anh

I. triumph là nội động từ

II. Mang nghĩa "thắng; thành công"

=to win a great victory, or to have a great success

IELTS TUTOR lưu ý:

  • to triumph over somebody / something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to triumph over the enemy (IELTS TUTOR giải thích: chiến thắng kẻ thù)
  • It was the youngest team ever to triumph at the Olympics. 
  • Young love triumphs in the end. 
  • Common sense and friendliness triumphed over their problems (=solved them).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking