Cách dùng từ "exclusive" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "exclusive" tiếng anh

I. Dùng "exclusive" như noun

Mang nghĩa "truyện dành riêng cho một chuyên mục của tờ báo"

= exclusive story / a story that is published in one magazine, website, etc., and no others

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The newspaper published an exclusive about the escape.

II. Dùng "exclusive" như adj

1. (nói về hàng hoá) không tìm thấy ở đâu khác; dành riêng cho người giàu

=very expensive, and therefore available only to people who have a lot of money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • exclusive styles /designs /articles (IELTS TUTOR giải thích: những kiểu cách/mẫu mã/hàng đặc biệt (không đâu có))
 • an exclusive restaurant /private school (IELTS TUTOR giải thích: một nhà hàng/trường tư đặc biệt (không đâu có))
 • an exclusive shop/restaurant/neighbourhood

2. Mang nghĩa"dành riêng cho những người hoặc những nhóm đặc biệt; độc quyền"

=limited to a particular person, thing, or group and not shared with others

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • exclusive to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • exclusive privileges of the aristocracy (IELTS TUTOR giải thích: đặc quyền dành riêng cho giới quý tộc)
 • this is an interview exclusive to the Ho Chi Minh City's Police weekly (IELTS TUTOR giải thích: đây là cuộc phỏng vấn dành riêng cho tuần báo Công An thành phố Hồ Chí Minh)
 • an exclusive agency for the sale of Ford cars in this town (IELTS TUTOR giải thích: một đại lý độc quyền bán xe ôtô Ford tại thành phố này)
 • to have exclusive rights to sell something (IELTS TUTOR giải thích: độc quyền bán cái gì)
 • The road is for the exclusive use of residents. 
 • They have exclusive rights to market the drug in Africa. 
 • This special offer is exclusive to readers of this magazine.

3. Các cụm thường gặp với "exclusive"

3.1. exclusive of sth: loại trừ, không kể đến, không tính

=not including something:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Is the total exclusive of service charges?

3.2. mutually exclusive: loại trừ lẫn nhau, chỉ 1 trong 2 đúng

=not possible at the same time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some people think that uncontrolled economic growth and environmental stability are mutually exclusive.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking