Phrasal verb nội động từ & Phrasal verb ngoại động từ

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phrasal verb nội động từ & Phrasal verb ngoại động từ

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cũng giống như động từ thường, phrasal verb có thể đóng hai vai trò: nội động từ và ngoại động từ.

II. Phrasal verb nội động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nội động từ tức là không có tân ngữ theo sau

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My car broke down yesterday. 
  • IELTS TUTOR giải thích: Broke down (đã bị hư) là nội động từ nên không có tân ngữ theo sau.

III. Phrasal verb ngoại động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ngoại động từ tức là có tân ngữ theo sau, tuy nhiên tân ngữ có thể nằm ở nhiều vị trí khác nhau

1. Trường hợp 1: tân ngữ nằm giữa động từ và tiểu từ hoặc nằm sau tiểu từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He took off his hat and sat down./He took his hat off and sat down. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã cởi mũ ra và ngồi xuống.)

2. Trường hợp 2: tân ngữ là đại từ thì bắt buộc phải nằm giữa động từ và tiểu từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He realised he was wearing a hat indoors, so he took it off. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy nhận ra mình đang đội mũ trong nhà, vì vậy anh ấy cởi nó ra.)

IV. Phrasal verb vừa là nội động từ vừa ngoại động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Một số phrasal verbs có thể là nội động từ hoặc ngoại động từ với các ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The plane took off at 6:00 am. (IELTS TUTOR giải thích: Máy bay đã cất cánh vào lúc 6 giờ sáng.) 
 • He took his shoes off and went into the house. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã cởi giày và đi vào nhà.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking