Cách dùng cụm "in turn" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

I. Cách dùng danh từ "turn"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "turn" tiếng anh

II. Cách dùng cụm "in turn" tiếng anh

1. Mang nghĩa "thì đến phiên, rồi sẽ làm..., dẫn đến việc..."

=because of that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Stress causes your body to release chemicals, which in turn boost blood pressure.
  • Resource inputs, in turn, are required to creat outputs. (IELTS TUTOR giải thích: Nguyên liệu đầu vào lần lượt được đưa vào để tạo ra sản phẩm)
  • Increased production will, in turn, lead to higher profits. (IELTS TUTOR giải thích: Sản xuất tăng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn)
  • Higher prices, in turn, reduce demand. (IELTS TUTOR giải thích: Giá cao lên thì đến phiên nó làm giảm nhu cầu tiêu thụ)
  • You accept others as they are and they in turn accept you. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy chấp nhận người khác như chính con người thật của họ vậy và rồi họ sẽ chấp nhận bạn)

2. Mang nghĩa "lần lượt"

Mang nghĩa "one after the other, in order"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Để nhớ lâu thì IELTS TUTOR khuyên nên học kĩ cách dùng danh từ turn mà IELTS TUTOR có hướng dẫn ở trên sẽ nắm kĩ cụm in turn hơn 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She spoke to each of the guests in turn.
  • I asked each man in turn. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi lần lượt hỏi từng người)
  • She interviewed each of us in turn. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ấy lần lượt phỏng vấn từng người chúng tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking