Cách dùng"No matter what" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "No matter what" tiếng anh

Mang nghĩa"bất kể việc gì xảy ra"

=If you say that you are going to do something no matter what, you are emphasizing that you are definitely going to do it, even if there are obstacles or difficulties.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He had decided to publish the manuscript no matter what. 
  • I vowed then, no matter what, I would never be like those people.
  • They'll come no matter what. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sẽ đến dù có chuyện gì đi nữa)
  • I want to win, no matter what. (IELTS TUTOR giải thích: Tao muốn thắng, dù thế nào đi chăng nữa)
  • It's like no matter what I do. (IELTS TUTOR giải thích: Như thể dù em có làm điều gì thì cũng không quan trọng) 
  • You should calm down, no matter what happen. (IELTS TUTOR giải thích: Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng nên bình tĩnh)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE