Cách dùng"the others" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"the others" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng "others"

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The others là pronoun (đại từ), tức chỉ đứng 1 mình không thêm noun (danh từ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He got a drink of water while the others continued playing. (IELTS TUTOR giải thích: ở đây dùng the others như là 1 đại từ, sau others sẽ không có danh từ (noun) nữa)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"những người/vật còn lại"

=all the members of a group except the person or thing that has already been mentioned/the remaining ones (of a group)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • This car got better gas mileage than the others we tested.
  • take these and leave the others
  • What about the others? (IELTS TUTOR giải thích: Còn những người khác thì sao?)
  • Here are the others! (IELTS TUTOR giải thích: Những người/cái khác đây rồi!)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc