Cách dùng "thus" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng "thus" tiếng anh

�I. Chức năng ngữ pháp

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thus là trạng từ liên kết, IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ trạng từ liên kết là gì cố gắng đọc thật kĩ nhé 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They planned to reduce staff and thus to cut costs.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây thus là trạng từ liên kết tức là về bản chất nó vẫn là adverb (trạng từ) nên sẽ đóng vai trò bổ nghĩa cho to cut costs 
 • Exercise made us more hungry, and thus our food supplies ran out.

II. Ý nghĩa

1. Thus mang nghĩa "theo cách đó" "như vậy nè"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • hold the wheel in both hands , thus (dùng hai tay nắm lấy tay lái, vậy đó / như vậy nè)
 • Bend from the waist, thus.

2. Thus mang nghĩa "vì vậy"

2.1. Thus = vì vậy (cách dùng thường gặp IELTS WRITING)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Thus, I can acquire important qualifications. (Nhờ vậy tôi có thể có những bằng cấp quan trọng.)

2.2. , thus ving... rút gọn mệnh đề quan hệ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It can soar unexpectedly with new discoveries, thus causing currency values to fluctuate

3. thus far (idiom): đến mức đó, như thế = as far as this or until now

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Having come thus far , do you wish to continue ? (đi xa tới chừng ấy rồi, ông có muốn tiếp tục đi nữa không?)
 • We haven’t had any problems thus far.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK