Cách dùng tính từ "comic" tiếng anh

· Cách dùng từ

Mang nghĩa "hài hước, khôi hài"

=If you describe something as comic, you mean that it makes you laugh, and is often intended to make you laugh.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a comic song /performance (IELTS TUTOR giải thích: bài hát/buổi biểu diễn hài hước)
  • comic strip (IELTS TUTOR giải thích: tranh chuyện vui (strip cartoon))
  • The novel is comic and tragic. 
  • Most of these trips had exciting or comic moments.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc