CÁCH LÀM 12 ĐỀ THI THẬT PROCESS "SIÊU KHÓ" HAY RA LẠI NHẤT

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR & cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8, IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH LÀM 8 ĐỀ THI THẬT PROCESS "SIÊU KHÓ" HAY RA LẠI NHẤT

I. Kiến thức liên quan

II. Đề process khó & hướng dẫn cách làm

1. Natural process

1.1. Process về tiến hoá của ngựa "the development of the horse"

The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

2. Manufacturing process

2.1. Process về "how electricity is produced"

The diagram below shows how electricity is produced in a nuclear power station.

The diagram below shows how electricity is produced in a nuclear power station.

The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn

The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn

2.3. Process về "cement-making process"

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

Đề bài: The diagram below shows the loading and unloading operation of container ships. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

Đề bài: The diagram below shows the loading and unloading operation of container ships. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

2.5. Process về"three different kinds of bridges"

The three pictures below show three different kinds of bridges. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The three pictures below show three different kinds of bridges. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The diagram shows the process of either recycling plastic items to produce goods, or trash into dust bins to fill land.

The diagram shows the process of either recycling plastic items to produce goods, or trash into dust bins to fill land.

2.7. Process về "manufacture bricks for the building industry"

The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry.

The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry.

2.8. Process về"driving license"

The flowchart below shows the procedures to get a driving license in US

The flowchart below shows the procedures to get a driving license in US

2.9. Process về "wave power"

The diagrams show a structure that is used to generate electricity from wave power

The diagrams show a structure that is used to generate electricity from wave power

2.10. Process về "balloon"

The picture below shows how a hot balloon works

The picture below shows how a hot balloon works

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking