Cách dùng tính từ"considerable"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"considerable"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"considerable"tiếng anh

Mang nghĩa"đáng kể, to tát, lớn lao"

=Considerable means great in amount or degree.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a considerable distance (IELTS TUTOR giải thích: khoảng cách đáng kể)
  • bought at considerable expense (IELTS TUTOR giải thích: được mua với chi phí lớn (tốn nhiều tiền))
  • a considerable amount of money 
  • a matter of considerable importance to all of us
  • To be without Pearce would be a considerable blow. 
  • Doing it properly makes considerable demands on our time. 
  • Vets' fees can be considerable, even for routine visits
  • The fire caused considerable damage to the church.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"reasonable"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE