Cách dùng tính từ"favored/favoured"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"favored/favoured"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"favored/favoured"tiếng anh

1. Mang nghĩa"được hưởng ân huệ, được cưng chiều hơn những người khác"

=receiving better treatment than other people in a way that seems unfair/supported or preferred over anyone or anything else/given an advantage, in an unfair way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the special status enjoyed by a favoured son
  • He was reportedly the president's favoured candidate. 
  • The Arunras has been my favoured eatery in town for the last few years.
  • The country is still bad at educating its least favoured children. 
  • Only a favoured few are admitted to the palace.

  2. Mang nghĩa"được yêu thích, được ủng hộ"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • preferred or chosen the Prime Minister’s favoured candidate for the post
  • Buffet is always favored by young people. (IELTS TUTOR giải thích: Bữa ăn tự chọn luôn luôn được giới trẻ ủng hộ)
  • Consequently, an indirect approach to the problem is currently favored. (IELTS TUTOR giải thích: Bởi thế, một cách tiếp cận gián tiếp đến vấn đề hiện đang được ủng hộ)
  • It's still favored by the local residents and visitors from inland provinces. (IELTS TUTOR giải thích: Nó vẫn được cư dân địa phương và du khách từ các tỉnh thành trong nước ưa thích)

  3. Mang nghĩa"được ưu đãi"

  =a favoured place has qualities that make it attractive

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The city is making the most of its favoured situation.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"reasonable"tiếng anh
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE