Cách dùng trạng từ "exactly" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ "exactly" tiếng anh

I. Mang nghĩa "chính xác, đúng (thời gian, vị trí)"

=no more and no less than a particular amount or time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was standing exactly where you are now.
  • It’s exactly three o’clock. 
  • The wood should measure five centimetres exactly. 
  • The house is exactly the same as it was 20 years ago. She sounds exactly like her mother.

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR có thắc mắc về điểm ngữ pháp exactly + số từ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR có thắc mắc về điểm ngữ pháp exactly + số từ

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Mang nghĩa "đúng như thế, đúng như vậy (dùng trong câu trả lời văn nói)"

=used as a reply for saying that you completely agree with someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ‘If he does that again, he could lose his job.’ ‘Exactly!’

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc