Cách dùng trạng từ"hard"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Cách dùng trạng từ"hard"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Mang nghĩa"hết sức cố gắng"

=If you work hard doing something, you are very active or work intensely, with a lot of effort.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'll work hard. I don't want to let him down. 
 • to try hard to succeed cố gắng hết sức để thành công
 • Am I trying too hard?

2. Mang nghĩa"sâu sát, chú ý kĩ"

=If you look, listen, or think hard, you do it carefully and with a great deal of attention.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He looked at me hard. 
 • You had to listen hard to hear the old man breathe. 
 • People are having to think hard about their holiday plans.

3. Mang nghĩa"mưa nặng hạt, mưa to"

=if it rains or snows hard, a lot of rain or snow falls

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • it's raining hard (IELTS TUTOR giải thích: trời mưa to)

4. Mang nghĩa"chắc, mạnh, nhiều"

=If you strike or take hold of something hard, you strike or take hold of it with a lot of force.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I kicked a dustbin very hard and broke my toe.
 • to hold something hard (IELTS TUTOR giải thích: nắm chắc cái gì)
 • to strike hard (IELTS TUTOR giải thích: đánh mạnh)
 • to drink hard (IELTS TUTOR giải thích: uống tuý luý, uống rượu như hũ chìm)

5. Mang nghĩa"liên tục"

=You can use hard to indicate that something happens intensely and for a long time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I've never seen Terry laugh so hard. 
 • It was snowing hard by then.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE