Cách dùng động từ "strive" tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ "strive" tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan 

II. Cách dùng động từ "strive" tiếng anh

1."strive"là nội động từ

2. Cách dùng

=If you strive to do something or strive for something, you make a great effort to do it or get it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • strive to do something
 • strive for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We strive to be accurate, but some mistakes are inevitable. 
 • women who were striving for more freedom
 • He strives hard to keep himself very fit.
 • She strove to read the name on the stone pillar.
 • I'll strive for better results. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ phấn đấu để đạt thành tích tốt hơn) 
 • We should strive to express our love. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta nên đấu tranh để thể hiện tình yêu của mình)
 • Many people strive to keep healthy nails. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều người cố gắng để giữ cho móng tay khỏe mạnh)
 • You have to strive for success everyday. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn phải nỗ lực hằng ngày để vươn tới thành công)
 • The region must now strive for economic development as well as peace
 • Mr Roe has kindled expectations that he must now strive to live up to. 
 • In her writing she strove for a balance between innovation and familiar prose forms.
 • Neither Jefferson nor Madison was a pacifist, though both strove to keep America at peace.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE