Cách dùng trạng từ"similarly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Cách dùng trạng từ"similarly"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"tương tự, giống nhau"

=used for showing that two ideas are related or connected/in a similar way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • High inflation usually leads to high interest rates. 
  • Similarly, interest rates decline when inflation is low.
  • Students in both schools achieved similarly low scores on the test. 
  • similarly priced cars
  • She was late and I similarly was delayed. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta đến muộn và tôi cũng bị muộn như thế)
  • Cars must stop at red traffic light. Similarly, bicycles should stop too. (IELTS TUTOR giải thích: Xe ô tô phải dừng đèn đỏ. Tương tự vậy, xe đạp cũng nên dừng)
  • I was brought up to be polite. Similarly, I have tried to teach my own children good manners. 
  • The two books are similarly structured. 
  • The teams were similarly equipped. 
  • Similarly, Greg's own mother died when he was young.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE