Cách dùng từ "abroad"tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "abroad"tiếng anh

I. abroad là trạng từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "ở nước ngoài; hải ngoại"

=in or to a foreign country

IELTS TUTOR Lưu ý:

  • abroad chỉ đứng sau động từ nhé với nghĩa này 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We try to go abroad at least once a year. 
  • special arrangements for voters living abroad
  • to live abroad (IELTS TUTOR giải thích: sống ở nước ngoài)
  • to go abroad (IELTS TUTOR giải thích: đi ra nước ngoài)
  • to travel abroad (IELTS TUTOR giải thích: đi du lịch nước ngoài)

2. Mang nghĩa "được lưu truyền rộng rãi"

=generally known or felt by a lot of people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • there is a rumour abroad that ... (IELTS TUTOR giải thích: khắp nơi đang có tin đồn rằng...)
  • the school matter is abroad (IELTS TUTOR giải thích: việc học hành bây giờ đang trở thành phổ biến)
  • There’s a rumour abroad that he will be forced to resign.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking