Cách dùng từ "entitle" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "entitle" tiếng anh

I. entittle là ngoại động từ

II. Cách dùng entittle

1. Mang nghĩa "đầu đề, đặt tên (sách...)"

(to give a title to a book, movie, etc.)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her latest novel, entitled "The Forgotten Child," is arriving in bookstores this week.

2. cho quyền (làm gì...), cho ai quyền làm gì

(to give someone the right to do or have something)

to be entitled to do something = được quyền làm điều gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This would entitle you to an income tax deduction. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này sẽ cho phép quí vị khấu trừ thuế thu nhập)
  • Nothing can entitle you to ask such personal questions (IELTS TUTOR giải thích: Không gì có thể cho anh quyền được hỏi những câu như thế)
  • He’s entitled to his opinion even if you don’t agree with him. 
  • Being over 65 entitles you to a discount at the movies.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK