Cách paraphrase từ "need" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "need" tiếng anh

1. call for sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This calls for a celebration! 
 • It's the sort of work that calls for a high level of concentration. 
  • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này là cái loại công việc này thì đòi hỏi tập trung cao độ 
 • He told you that you were an idiot? Well, I don't think that was called for (= I think it was rude and not deserved)!

2. require

3. demand

4. in need of = need

IELTS TUTOR lưu ý với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR là nhất định phải rất để ý đến word form, vì như đã thấy từ need có các word family như in need of hoặc needy, học word form là cách mở rộng từ rất tốt

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She was in need of money
  • IELTS TUTOR giải thích: Cô ta đang cần tiền.

5. desire

6. crave

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Many young children crave attention.

7. long

8. yearn

9. in want of = needing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He appeared tired and in want of a shave.

10. needy = poor

(poor and not having enough food, clothes)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The proceeds from the sale go to help needy people in the area.

11. drive for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He has a drive for success
  • IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy có xu hướng thành công.

12. feel the necessity for

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK