Cách dùng từ "upon" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

I. Về chức năng

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Upon your arrival (= as soon as you arrive), please report to the reception desk.

II. Về nghĩa

1. Upon: trên = on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Upon her head she wore a black velvet hat.
 • upon the wide sea = trên biển rộng

2. Upon: vào lúc (khi)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Payment upon termination = Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng
  • Upon hearing the good news, we all congratulated Murphy.
   • IELTS TUTOR giải thích: upon ở đây có nghĩa là khi (when) có nghĩa là khi mà nghe tin tốt thì chúng tôi chúc mừng Murphy ngay 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc