Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM TRONG IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh học cách trả lời chuẩn cho các dạng thường gặp trong IELTS SPEAKING, các em nhất là các em học sinh của lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 ĐẢM BẢO ĐẦU RA, nên học thêm các từ vựng dùng riêng cho từng topic, như Topic Sports để nâng cấp thêm từ vựng nhé

Source: IELTS Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers

I. KIẾN THỨC CẦN CÓ ĐỂ TRẢ LỜI DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM TRONG IELTS SPEAKING PART 3

1. Cách nói trình bày quan điểm (I think)

  • When it comes to…/Speaking of..
  • I do believe that = I consider that 
  • From my perspective, I find that 
  • As far as I am concerned, 

2. Cách đa dạng các từ nối thêm luận điểm

Firstly,

Besides / Plus

One more to add / mention,

More importantly

Most importantly

3. Các sắc thái của từ Yes

Trong dạng câu hỏi Should people do…? Nên đa dạng hoá cách dùng từ yes thay vì chỉ dùng yes nhé:

Yes, definitely / absolutely yes

II. 3 DẠNG THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM IELTS SPEAKING PART 3

1. NHÓM CÂU HỎI YÊU CẦU LIỆT KÊ CÁC SỰ VẬT, YẾU TỐ, NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ VIỆC

DẠNG CÂU HỎI:

What kinds of…are there/do people often…?

What are the reasons for/values of…?

What are the qualities required to become a good…?

Có 2 cách trả lời:

Nhớ là dù cách 1 hay cách 2 thì bản chất loại câu hỏi này là HỎI QUAN ĐIỂM CỦA EM, nên quan điểm em như nào em nói thế ấy, chứ k có dẫn người này nghĩ thế này, người kia nghĩ thế khác vào nhé, chỉ tập trung vào quan điểm của em là đủ

CÁCH 1: Cách trả lời cơ bản nhất là dựa theo công thức Main idea >> Supporting idea >> Example

CÁCH 2: Ngoài ra, còn có 1 cách trả lời khác là các em sẽ list nhiều ý ra, sau đó sẽ chọn 2 hoặc 1 (nếu thiếu ý) để tập trung đưa supporting ideas và examples (tất nhiên là linh động, không phải máy móc luôn phải có supporting ideas và examples, tuỳ vào độ dài câu có thể có examples hoặc supporting ideas)

Xét ví dụ sau:

WHAT ARE THE FACTORS PEOPLE CONSIDER WHEN BUYING A PIECE OF FURNITURE?

Cách trả lời 1: Main idea >> Supporting idea >> Example

There are many criteria today’s people can contemplate when it comes to purchasing a piece of furniture. Firstly, price is the most important factor buyers will take into consideration, especially when nowadays people can check prices of nearly all products online. Secondly, colour of the item is also worth noticing because it is necessary for buyers to buy things suitable for their house’s concept. For example, if your house is blue, it will be awkward for a pink sofa to be purchased

Cách trả lời 2: List nhiều ý ra trước rồi chọn 1 điểm để nói cụ thể

Well, speaking of buying a piece of furniture, I guess people would take a variety of factors into consideration, such as room size , room layout, colour co-ordination, price, design, quality or even texture. Among these criteria, colour will top my list simply because it is necessary for buyers to buy things suitable for their house’s concept. For example, if your house is blue, it will be awkward for a pink sofa to be purchased

Ví dụ khi triển khai ý về quality

 

Talking about quality, a piece of furniture is quite expensive, so buyers tend to have their eye on the one they like for a long time in order not to waste their money

Hoặc dùng phrasal verb cụm eye sth up

What are the efficient ways of learning English?

Sau đây là cách trả lời số 2

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Tới đây chỉ mới được nửa chặng đường nhé, sau khi list hết các cách ra thì hãy chọn 1 cách mà các em tâm đắc, rồi nêu supporting idea và example ra nhé!

Đối với câu hỏi: What are the qualities required to become a good…?

Các em cũng sẽ trả lời tương tự theo hai cách ở trên, trong đó có thể lựa ra 1 đức tính mà quan trọng nhất theo các em nhé

Có thể dùng các cụm

  • A qualified …should be…
  • They need to be 
  • …is essential for … 

Xét ví dụ:

What are the qualities required to become a good journalist?

Well, in my opinion what it takes to be an excellent journalist will include responsibility, persistence and even an eye for details, among which the most important thing is his accountability for what he has reported. This is because the public want to know the truth and justice behind the stories. Besides, ....

Có thể dùng các từ sau:

To be insightful

Overcome every kind of obstacle to report the truth

2. NHÓM CÂU HỎI SHOULD… DO…?

Đối với dạng câu hỏi SHOULD… DO…?

Cách trả lời dễ nhất là cứ theo Main idea >> Supporting idea >> Example

Tức là trả lời Yes hoặc No sau đó nêu lí do ra, ở mỗi lí do cho câu giải thích và ví dụ

Xét ví dụ:

Should parents control their children’s use of computers?

Yes, definitely yes, I do believe that parents should have supervision of their children’s use of computers for many reasons. Firstly, children tend to lack the ability to tell right from wrong, so they will need adults’ assistance to make judgements. This is because some of today’s websites contain inappropriate information for children, such as violence and even porn. Secondly, children are likely to be addicted to online games, which may bring them a sense of satisfaction and over excitement. Without parents’ control. Children might tend to spend an excessive amount of time on computers.

Thường gặp nhất là dạng CÁI GÌ CÓ NÊN FREE KHÔNG?

Các em học thêm vài mẫu câu:

  • There would be fewer cars/ much smoother roads / less gas emission / less congestion / more efficient traffic control / less pollution 

3. NHÓM CÂU HỎI ĐÒI HỎI TRẢ LỜI THEO HAI TRƯỜNG HỢP IS … ALWAYS GOOD FOR…?

Thực ra, ngay cả từ ALWAYS thôi là thấy đã phiến diện rồi, làm gì có cái gì trên đời mà ALWAYS, nên cách dễ nhất là nên chia ra làm hai tình huống để trả lời cho dễ thuyết phục nhé

Tham khảo các ví dụ sau nhé:

IS TOURISM ALWAYS GOOD FOR PLACES?

Yes, generally speaking, tourism may be good for places because it brings money and jobs for the local. Thanks to tourism, a lot of businesses related to traveling have mushroomed in recent years, which in turn create more job opportunities for local residents. However, if we reply too much on tourism, the ecosystem might be destroyed, and even the air maybe polluted. Then, local people’s life might be disturbed

Xét 2 ví dụ sau:

NHÓM CÂU HỎI ĐÒI HỎI TRẢ LỜI THEO HAI TRƯỜNG HỢP IS … ALWAYS GOOD FOR…?

Hai ví dụ trên tương đối ok rồi, chỉ có chỗ ví dụ musical instrument, tốt nhất chỗ for kids who are interested, nhớ thêm vào ví dụ để đầy đủ hơn nhé. Còn ví dụ library chỗ No và Yet cũng cần ví dụ và supporting idea cho đủ ý

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK