Cấu Trúc & Từ Vựng IELTS Writing Task 1 dạng LINE GRAPH

· Writing,Vocabulary - Grammar

Bên cạnh nắm vững cấu trúc bài thi IELTS bốn kĩ năng nói chung và IELTS Writing nói riêng, trong IELTS WRITING TASK 1 từ vựng tuy không khó, nhưng em cần phải học những từ vựng đặc trưng thường được dùng trong từng loại biểu đồ để làm bài điểm cao.

I. Từ vựng & Cấu trúc của line graph khác với các dạng biểu đồ khác như thế nào?

Cần phân biệt rõ:

 • Từ vựng dùng trong dạng Line Graph sẽ là các từ vựng chỉ xu hướng (tăng giảm, lên xuống)
  • IELTS TUTOR lưu ý:
   • Các từ vựng chỉ xu hướng không chỉ dành riêng cho dạng line graph, mà sẽ dành cho tất cả các biểu đồ có yếu tố thời gian, ví dụ như dạng pie nhưng có yếu tố thời gian thì cũng sẽ sử dụng ngôn ngữ mô tả xu hướng như IELTS TUTOR có hướng dẫn ở trên nhé! 
 • Từ vựng dùng trong dạng Bar graph, Table và Pie chart sẽ được dùng tuỳ theo dạng bài của các biểu đồ này:
  • Trong trường hợp Bar graph, Table và Pie chart có yếu tố thời gian, thì từ vựng sẽ được dùng như dạng Line graph, tức là từ vựng chỉ xu hướng
  •  Trong trường hợp Bar graph, Table và Pie chart KHÔNG có yếu tố thời gian, thì từ vựng sẽ không được dùng như Line graph nữa, nên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR sẽ lập riêng sổ tay từ vựng cho dạng Bar, Pie và Table trong trường hợp không có yếu tố thời gian nhé 

II. Cấu Trúc Nên Dùng trong Line graph

1. Cấu trúc theo thứ tự thời gian

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các cấu trúc theo thứ tự thời gian (cái gì diễn ra trước, cái gì xuất hiện sau) cho nên sẽ phù hợp với dạng Line Graph nhé

1. As / Whereas/ While X verb, Y verb (at the same time).

While the figure for factories in Japan went up dramatically to 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at the same time.

2. Clause, followed by + Noun Phrase

IELTS TUTOR lưu ý:

 • , followed by ... = , which is / was followed by.... đây là cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhiều lần nên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR bắt buộc phải nắm, không thì phải hỏi kĩ lại giáo viên nhé!

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There was a dramatic growth in the number of factories in Japan to 120.000 in 2010,followed by a sharp decrease to 1,000 in 2015.
 • There was a considerable increase to 1500 in the number of children doing athletics in 2010, followed by a gradual decrease to 1200 in 2015.

3. Clause, prior to/before/after Verb-ing

The number of factories in Japan experienced an increase to 120,000 in 2010, before hitting a free fall to 1,000 in 2015.

4. Clause, after Verb – ing

The figure for factories in Japan hit a free fall to 1,000 in 2o15, after undergoing an increase to 120,000 in 2010.

5. In comparison to/with X, which verb, Y verb.

In comparison with the number of factories in Japan, which witnessed an dramatic increase to 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at this time.

6. X verb, Verb-ing, (which verb).

The quantity of factories in Japan went through a period of dramatic increase to 120,000 in 2010, exceeding the number in Korea, which had only 12,000.

7. The Gap Between + Subject + Narrows As People Get Older

Dùng cấu trúc này khi hai đối tượng có số liệu thu hẹp lại

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The gap between the amount of time spent on watching TV and being online narrows as people get older.

8. The Same/ Opposite Pattern Can Be Seen For …

Cấu trúc tránh lặp đi lặp lại các cấu trúc quá nhiều lần.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Just over one fifth of single parents were living in poverty, whereas only 12% of parents living with a partner were classed as poor. The same pattern can be seen for people with no children.

9. Các cấu trúc thể hiện thứ tự khác

 • Starting / Standing at + số liệu + năm, S+ V +adv
 • S + V +adv, Ving, and then V
 • Cụm "for most of the period" (dùng cho phần lớn quãng thời gian của biểu đồ (>80%))
 • S+V, but later+ V
 • Dùng với từ respective

2. Câu Mẫu dạng Line Graph

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up = There was a sharp growth in the price

– The price soared/ leaped/ climbed to a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu cải thiện tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (gấp 4 lần)/ quintupled (gấp 5 lần)

– The price climbed/ soared to a peak

– Sale rose by 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price hit a peak of $200 over the 10-year period

– The price sank to new low point

– The price went into free fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went back to the 2010 level

– The price fell to its lowest level

– The price gradually went down before experiencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

III. Từ vựng thường dùng line graph

1. Các Động từ miêu tả xu hướng Nên Dùng Trong IELTS Writng Task 1 dạng line graph

tu-vung-va-cau-truc-nen-dung-trong-ielts-writing-task-one

Trong 1 biểu đồ:

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc nên dùng trong IELTS WRITING TASK 1 ielts tutor

2. Các Danh từ miêu tả xu hướng Nên Dùng Trong IELTS Writng Task 1 dạng Line graph

 • Upwards: a rise/ an increase/ a growth/ an upward trend/ a boom/ a surge/ a jump/ a leap. Dùng với số liệu: a doubling in + N/ a trebling in + N
 • Downwards: a fall/ a decline/ a decrease/ a drop/ a reduction/ a slump/ a plunge/ a plummet
  • Thêm các tính từ: 
   • a sharp - steep fall,…a gradual fall/ decrease, a sudden decrease/ plunge/ slump, a marked drop/ decline,…
 • No change: A levelling off (at)/ a plateau (at)

3. Từ vựng miêu tả tốc độ của sự thay đổi được dùng trong dạng Line Graph

Từ vựng miêu tả tốc độ/mức độ của sự thay đổi

4. Cách sử dụng giới từ trong IELTS WRITING TASK 1 dạng Line graph

Lưu ý về sử dụng giới từ khi miêu tả số liệu

5. Từ vựng dự đoán tương lai

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK