HƯỚNG DẪN TỪ A - Z CẤU TRÚC SONG SONG, những lỗi sai thường gặp!

· Vocabulary - Grammar

Trong phần thi Writing của kì thi IELTS có một chi chí chấm điểm là “Grammatical Range and Accuracy", muốn nâng cao điểm số của tiêu chí này bạn phải viết đúng ngữ pháp.

Và một cấu trúc giúp cho bài viết Writing thêm mượt mà và dễ hiểu hơn, tuy nhiên nhiều bạn viết sai là Cấu trúc song song (Parallel Structure).

Để biết cách sử dụng cấu trúc này một cách chính xác thì bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé!

Bên cạnh đó, cấu trúc đảo ngữcấu trúc not only - but also cũng sẽ giúp bạn nâng cao điểm số trong phần thi writing của mình.

1. Cấu trúc song song là gì?

Cấu trúc song song sẽ có hai nội dung phải giống nhau và có chức năng tương đương.

Ví dụ về cấu trúc song song bao gồm các danh động từ hay V-ing có vai trò như danh từ, các quá khứ phân từ, các cụm động từ nguyên thể có to (to be) và các mệnh đề hoàn chỉnh bao gồm một chủ ngữ và vị ngữ.

Nguyên tắc khi sử dụng cấu trúc song song là sự diễn tả của hai nội dung phải giống nhau và có chức năng tương đương.

Một số ví dụ:

Không song song:

 • Joel packed sneakers, sweatpants and put in three pairs of socks.

Song song:

 • Joel packed sneakers, sweatpants and three pairs of socks.

Không song song:

 • Mary likes hiking, biking and to go running.

Song song:

 • Mary likes hiking, biking and running.

Không song song:

 • The salesman said the car was fast, sporty and didn’t use a lot of gas.

Song song:

 • The salesman said the car was fast, sporty and economical.

2. Kiểm tra tính song song

Bạn nên sử dụng mỗi từ, cụm từ độc lập với nhau, nếu chúng không tương đương với nhau thì câu của bạn có vấn đề và nếu tương đương nhau thì câu văn của bạn đã đạt được tính song song.

Bạn nên nhớ rằng mỗi từ, cụm từ phải ở dạng, thể như nhau.

Đối với mệnh đề:

Bạn nên chú ý các mệnh đề đểu ở thể, dạng như nhau. Nếu bạn đã dùng 1 mệnh đề thì những thành phần khác phải bao gồm có một chủ ngữ và vị ngữ.

Ví dụ:

Không song song

 • The tour guide said they would view sea lions, they would hunt seashells and could photograph the wildlife.

Song song

 • The tour guide said they would view sea lions, they would hunt seashells and they would photograph the wildlife.

3. Những quy luật sử dụng cấu trúc song song

Liên từ kết hợp (and, or, but)

 • The states regulate the noise created by motor vehicles but not by commercial aircraft
 • Pesticides cannot be sold if they have a harmful effect on humans, on animal life, or on the enviroment

Cấu trúc liệt kê

Không song song

 • My English conversation class is made up of Chinese, Spaniards and some are from Bosnia 
Song Song
 • My English conversation class is made up of Chinese, Spaniards and Bosnians

Cấu trúc so sánh (than/as)

Không song song

 • I would rather pay for my education than finalcial aid 

Song song

 • I would rather pay for my education than receive finalcial aid 

4. Những lưu ý khi dùng cấu trúc song song

-Chú ý tránh tư duy kiểu “word-by-word” dẫn đến việc gây khó hiểu.

Khi bạn viết 1 câu, mặc dù ý của câu đó song song, những những từ nối không phù hợp, không chính xác sẽ dẫn đến việc người đọc không hiểu. Qua đó, bạn sẽ bị mất điểm Grammatical Range and Accuracy.

VD:
Cách dùng sai
 • A 10 years ago, most people traveled on foot or by bicycles, and while now they have motorbikes or cars
Cách dùng đúng
 • A 10 years ago, most people traveled on foot or by bicycles; now they have motorbikes or cars

- Chú ý sử dụng mạo từ, giới từ trong cấu trúc song song.

Mạo từ hoặc giới từ chỉ được dùng trước thành phần đầu tiên hoặc dùng cho tất cả các thành phần trong câu.

VD:

Cách dùng sai

 • By car, bike or by plane
Cách dùng đúng
 • By car, by bike or by plane
 • By car, bike or plane

- Chú ý khi dùng cấu trúc câu song song khi so sánh.