Return to site

"Tất Tần Tật" Từ Vựng TOPIC CULTURE, kèm Cấu Trúc, Các Bài Reading Mẫu IELTS, Flashcard Trọng Tâm

· Flashcard,Vocabulary - Grammar

Như các em đã nhận thấy trong tổng hợp các bộ đề IELTS Writing đã được ra thi trong đầu năm 2018 đến nay mà IELTS TUTOR đã giới thiệu và cập nhật đến các em hàng tuần, Topic Culture là một topic rất thường được ra thi, vậy nên các em nên có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt từ vựng, cấu trúc cũng như IDEAS cho Topic khó này nhé!

Hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu đến các em tổng hợp toàn bộ những từ vựng thuộc Topic Culture các em nên trang bị, cũng như các bài Reading các em nên đọc để bổ sung vốn từ cho mình trong Topic trọng tâm Culture này, kèm theo Flashcard Online giúp các em cũng cố từ vựng Topic Culture giúp các em dễ dàng đạt điểm cao trong IELTS Writing - Speaking luôn nhé các em!

1. Tổng hợp những từ vựng thường gặp trong TOPIC CULTURE trong IELTS Writing và Speaking

I. Các collocations ghép với Culture

 1. National culture legacy: Di sản văn hoá quốc gia 
 2. Culture shock: Sốc văn hoá /ˈkʌltʃər ʃɑːk/ - Sốc về văn hóa Culture Shock basically comes from a lack of understanding and builds up anxiety. So it is very important to try to understand the culture religion and people of the country that you are travelling to and a little research before you leave will help tremendously.
 3. Indigenous culture: Văn hoá bản địa
 4. Exotic culture: Văn hoá nước ngoài xâm nhập vào, văn hoá ngoại lai
 5. Time-honoured culture/ Long-standing culture: Nền văn hoá lâu đời
 6. Deep-rooted culture: Văn hoá bám sâu vào cội rẽ
 7. Contemporary culture / modern culture: Văn hoá đương đại
 8. Folk culture: Văn hoá dân gian /foʊk kʌltʃər/ - Văn hóa dân gian The Vietnamese folk culture has always evolved on the basis of the wet rice civilization. Thus, the lifestyle of the Vietnamese population is closely related to its village and native lands.
 9. Local culture: Văn hoá địa phương
 10. A diversified culture: Nền văn hoá đa dạng
 11. Social culture: Văn hoá xã hội

II. Collocations ghép với Cultural

 1. Cultural specificity: Nét đặc trưng văn hoá /ˈkʌltʃərəl spesɪˈfɪsəti/ - Nét đặc trưng văn hóa. Trau Cau is one of Vietnamese cultural specificities. The Vietnamese people use Trau Cau to worship ancestors at every wedding ceremony in the hope that the bride and the groom would live together forever.
 2. Cultural exchange: Trao đổi văn hoá. /ˈkʌltʃərəl ɪksˈtʃeɪndʒ/ : Trao đổi văn hóa With activities in festival, we hope to provide an opportunity that can benefit both Vietnamese students and a range of foreign tourists, as well as improving the cultural exchange between Vietnam and the world.
 3. Cultural uniqueness: Nét văn hoá đặc sắc /ˈkʌltʃərəl juˈniːknəs/ Nét độc đáo trong văn hóa A unique geographical position has given India a chance to develop a unique culture and this cultural uniqueness is a big ‘pull’ factor for travelers from different countries who visit this amazing country.
 4. Cultural assimilation: Sự đồng hoá văn hoá. Cultural assimilation /ˈkʌltʃərəl əˌsɪməˈleɪʃn/: Sự đồng hóa về văn hóa Cultural assimilation is when you adopt a culture as part of your own. This usually happens when you move to another country, and sometimes even another state.
 5. Cultural integration: Sự hội nhập văn hoá/ˈkʌltʃərəl ɪntɪˈɡreɪʃn/: Hội nhập văn hóa Cultural integration eliminates conflicts arising from cultural differences by organizing events to connect the values of different communities.
 6. Cultural globalization: Toàn cầu hoá văn hoá
 7. Cultural degradation: Sự xói mòn về mặt văn hoá
 8. Cultural richness/ Cultural diversity: Sự đa dạng văn hoá
 9. Cultural festival: Lễ hội văn hoá 

  /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: Lễ hội văn hóa

  The annual cultural festival aims to honor the Cham people’s values and cultural identities and provide an opportunity for Cham ethnic minority groups to strengthen their solidarity.

 10. cultural diversity: sự đa dạng văn hóa
 11. cultural identity: bản sắc văn hóa
 12. cultural heritage: di sản văn hóa. 

  /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ/ Di sản văn hoá

  With a group of temple-towers of Cham people, an imperial city during the Champa kingdom, My Son Sanctuary is a cultural heritage and tourist attraction in Vietnam.

 13. cultural assimilation: sự hòa tan văn hóa
 14. Intangible cultural heritage of humanity: Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
 15. The total loss of cultural identity: Sự đánh mất bản sắc văn hoá
 16. Cultural difference /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: Sự khác biệt văn hóa. It is essential for you to be aware of cultural differences in communication, for example, to know the correct way of addressing and greeting your business partners, your boss and your colleagues; always use last names and titles unless you are invited to do otherwise.
 17. Cultural misconception /ˈkʌltʃərəl mɪskənˈsepʃn/ - Hiểu lầm về văn hóa. William Cruz showed how differences in non-verbal communication cause cultural misconceptions. For example, Friendly touching is common in Latino culture, however it is not accepted in Northern European culture to touch another person while talking with them.

III. Những từ liên quan khác

 1. National identity: Bản sắc dân tộc /ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/ - Bản sắc dân tộc National identity of Vietnam is very unique. One of the most basic components is the Vietnamese language. Many Vietnamese are tremendously proud of their language and its complexities. Each Vietnamese need to know how to preserve and develop it.
 2. Racism: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc /ˈreɪsɪzəm/ - Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc The Unites States government implemented a number of laws to ensure racism no longer affects society. However, it still remains in many segments of the population in crime, job discrimination and especially education.
 3. Race conflict: Xung đột sắc tộc /reɪs kɑːnflɪkt/ - Xung đột sắc tộc Racial conflicts have become the serious challenge of many Companies in America. To deal with racial conflict in the workplace, companies need to confront perceptions of racism; rather than ignore or pretend it doesn’t happen.
 4. Historic site: Di tích lịch sử
 5. Melting-pot society / Multi-cultural society: Xã hội đa văn hoá, đa sắc tộc
 6. Ritual: Lễ nghi /ˈrɪtʃuəl/ Lễ nghi Vietnam’s Hung Kings worshiping ritual in Phu Tho province becoming part of the world’s intangible cultural heritage reflects the importance to the Vietnamese people of ancestor worship.
 7. Civilization: Nền văn minh /ˌsɪvələˈzeɪʃn/ - Nền văn minh The civilization of the Ancient Egypt was one of the most spectacular of the ancient world, with many demonstrations of their power including the Pyramids.
 8. Civilize something: khai sáng thứ gì đó
 9. To be imbued with national identity: Đậm đà bản sắc dân tộc 

  - /tu bi ɪmˈbjuːd wɪθ ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/ - Đậm đà bản sắc dân tộc

  The objective of the orientation is to promote the role of inhabitants and communities in the development of a modern architecture imbued with national identity and the creation of a sustainable living environment.

 10. Show prejudice (against sb/st): Thể hiện thành kiến với ai/cái gì
 11. instil cultural and traditional values into somebody: thấm nhuần các giá trị truyền thống và văn hóa vào ai đó
 12. traditional beliefs and customs: các phong tục và niềm tin truyền thống
 13. the loss of traditional cultrures = the disapearance of traditional ways of life: sự mất đi của các văn hóa truyền thống
 14. adopt a new culture: theo một nền văn hóa mới
 15. to be in danger of extinction: đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
 16. culture shock and other culture-related problems: sốc văn hóa và những vấn đề khác liên quan đến văn hóa
 17. experience great culture shock: trải qua cú sốc văn hóa lớn
 18. bring a wide range of benefits to…: mang lại nhiều lợi ích cho…
 19. have a negative/detrimental impact on…: có tác động tiêu cực lên…
 20. get deeper insight into…: có được cái nhìn sâu sắc hơn về…
 21. travel to other countries for experiencing culture diversity: đi du lịch nước ngoài để trải nghiệm sự đa dạng văn hóa
 22. broaden their horizons: mở mang tầm nhìn của họ
 23. show great respect for…: thể hiện sự tôn trọng ai đó/điều gì đó
 24. a strong sense of identity: một cái tôi/bản sắc mạnh mẽ
 25. the growing influence of western culture: sự ảnh hưởng ngày càng tăng của văn hóa phương Tây
 26. the disapearance of some minority languages: sự biến mất của 1 số ngôn ngữ thiểu số
 27. a multicultural society: một xã hội đa văn hóa
 28. people of different cultural backgrounds: người thuộc các nền văn hóa khác nhau
 29. lead to tension and conflict: dẫn tới căng thẳng và xung đột
 30. abandon one’s own culture: từ bỏ văn hóa của ai đó
 31. Prejudice /ˈpredʒudɪs/ Định kiến, thành kiến After Vietnam War in 1975, Many South Vietnamese, who worked in the south government, were imprisoned in reeducation camps. After being released from the prisons; they have had a lot of prejudice from people of the North.
 32. Acculturation /əˌkʌltʃəˈreɪʃn / - Sự tiếp nhận và biến đổi văn hóa Acculturation refers to the processes that occur when different individuals or groups of people meet and exchange aspects of their culture. Due to advances in technology, there has been a significant increase in the interactions among different cultures.
 33. Oral tradition /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/ - Truyền miệng Histories and stories of a people that come to us in a spoken and sung form are part of what is called an oral tradition.
 34. Ethical standard /ˈeθɪkl stændərd/ - Chuẩn mực đạo đức Teachers' duty is to help foster civic virtues of students such as honesty, responsibility, cooperation, loyalty, and respect-for the law. Therefore, teacher should act with conscientious effort to exemplify the highest ethical standard.
 35. Wonder /ˈwʌndər/ - Kỳ quan Ha Long Bay in the northern province of Quang Ninh has been named one of the world’s new seven wonders of nature, according to a global poll announced this morning by the New 7 Wonders Foundation.
 36. Intangible cultural heritage of humanity /ɪnˈtændʒəbl kʌltʃərəl herɪtɪdʒ əv hjuːˈmænəti/ - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại At the 6th Meeting of the Inter-governmental Committee for the Conservation of Intangible Cultural Heritage of UNESCO held in Bali, Indonesia, Vietnam’s Xoan singing in Phu Tho was officially recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity in need of urgent protection.
 37. Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/ - Di tích lịch sử Today Tallahassee is a vibrant and modern city. The capital of one of the nation's most progressive and largest states, it offers an array of historic sites that reflect the rich cultural heritage of Florida. 
 38. Show prejudice (against smb/smt) /predʒudɪs əˈɡeɪnst/ (v) - Thể hiện thành kiến (với ai, cái gì)

  Most companies show prejudice against the obese and the peak is the decision of the Citizens Medical Center in Texas that is not to hire obese applicants.

 39. Ancient monument - /ˈeɪnʃənt ˈmɑːnjumənt/ - Di tích cổ Besides visiting ancient monuments and tombs, coming to Hue, you can also have a chance to bathe and lying under the sun on the most wildly beautiful beaches in Vietnam.

 40. Assimilate /əˈsɪməleɪt/ v. Đồng hóa The most prominent feature of the Vietnamese culture is that it was not assimilated by foreign cultures thanks to the strong local cultural foundations.

 41. Discriminate (against smb) /dɪˈskrɪmɪneɪt əˈɡeɪnst/ - Phân biệt đối xử (với ai) Once you have been accepted as a pupil or student at the school or college, it's against the law for them to discriminate against you because of your religion or belief.

 42. Eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt / v. Loại trừ Strong leadership can increase the level of connectedness students feel to each other while at the same time eliminate the cultural borders that may exist that serve to foster intergroup tension.

 43. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ v. Hội nhập In this tendency of globalization, Vietnam has opportunity to integrate and exchange with other cultures in the world in order to enrich and affirm its own identity.

 44. To be well-preserved /´welpri´zə:vd/ - Được giữ gìn, bảo tồn tốt Thanks to rapid advancement in the field of archaeology and monument preservations, most of the historical edifices of Athens are very well preserved.

 45. To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/ - Được bắt nguồn từ Greek and Latin are the predominant sources of the international scientific vocabulary. Over fifty thousand English words are derived from the Greek language.

 46. To be distorted /dɪˈstɔːrtid/ - Bị bóp méo, xuyên tạc If your thoughts and beliefs are distorted, your emotions will reflect these distortions. For example, you feel guilty; you must have done something wrong.

 47. To be handed down: /tu bi hændid daʊn/ - Được lưu truyền Xoan singing is a vocal art of villages in the ancestral land of Phu Tho. It has been handed down for generations and the oral tradition is still very much alive today.

 48. To be at risk / tu bi æt rɪsk/ - Có nguy cơ, nguy hiểm

The latest Heritage at Risk register revealed that 5,831 listed buildings, monuments, archaeological sites, and landscapes in England are at risk of being lost.

IV. Từ vựng nâng cao topic Culture - History

  1) multicultural society = a society consisting of people who have many different customs and beliefs

  EX:The range of TV programmes there is very broad because it is a multicultural society and people of all backgrounds like to watch TV.

  2) cultural mosaic= a culture that consists of a combination of many different things

  EX:The UK is a cultural and social mosaic.

  3) disseminate= to make something such as information or knowledge available to a lot of people temporal hours which were first adopted by the Greeks and then the Romans, who disseminated them through Europe, remained in use for more than 2, 500 years.

  4) mainstream= considered ordinary or normal and accepted by most people

  EX:What they are certainly not finding, however, is any change in attitude of mainstream scientists.

  5) be customary= usual in a particular society or situation

  EX:In the UK a handshake is customary when a person is introduced to somebody new.

  6) be unorthodox= do not follow the usual rules or beliefs of your society

  EX:Action painting often looks childish to the non-artists because of the unorthodox techniques used to apply paint, such as throwing it on the canvas

  7) be in the minority = belong to a small part of a group that is different from most members of the group

  EX:In New Zealand, as in many other English-speaking countries, speakers of two or more languages arc in the minority.

  8) gone are the days when... = people do not do sth. any longer

  EX:Gone are the days when music was just a cultural expression.

  9) core values= important principles about what is right and wrong

  EX:In order to be a good member of any society the individual must respect and obey the rules of their community and share the core values.

  10) social mores= the traditional customs and ways of behaving that are typical of a particular society

  EX:Social mores refer to the socially-approved forms of behaviour, which are generally promoted by customs and laws.

  11) stem from sth. = be caused by sth.

  EX:A gradual agricultural revolution in northern Europe stemmed from concerns over food supplies at a time of rising populations.

  12) a bonding mechanism= sth. that helps people develop a close emotional relationship EX:A shared ideology is a strong social bonding mechanism.

  13) assimilate into a new culture= fit into a new culture

  EX:Some immigrants can assimilate into the local culture immediately.

  14) unspoken rules = rules that can only be thought of or felt

  EX:There are many unspoken rules that we live by.

  15) be incompatible with sth. = too different from another thing to be able to exist with it 

  EX:Their products are incompatible with the local customs.

  16) language barrier= language differences that prevent people from communicating

  EX: You weren’t too worried about language barriers?

  17) primitive= at a very simple stage of development, before technology

  EX: Some indigenous people had to cope with primitive living conditions.

  18) indigenous people= people who lived in a place for a long time before other people came to live there

  EX:Some indigenous people have a very long continuous history.

  19) remote ancestors= people who were related to you and who lived a long time ago EX:their worship of remote ancestors is represented with various rituals

  20) have/has vanished= have/has disappeared

  EX:Over the past two decades, family structures in this country have changed and feelings of community have vanished.

  21) remain intact= be complete and in the original state

  EX:It is difficult for a place to draw tourists while keeping its cultural heritage intact

  22) be nostalgic= has a feeling of pleasure and slight sadness at the same time as sb. thinks about things that happened in the past

  EX:Seeing old school photos can make some of us quite nostalgic.

  23) be forward-looking= thing about the future in a positive way 

  EX:This country has a growing and forward-looking economy.

  24) has a resurgence in popularity= has become popular again 

  EX:acoustic music has had a resurgence in popularity due to the recent popularity of musicians playing without electric amplification on TV.

  25) regain its vitality= get its energy and strength back 

  EX:It seems the high-tech media can help the traditional culture to regain its vitality.

  26) awkward= making someone feel embarrassed 

  EX:It was an awkward situation when we realized the restaurant was too expensive for us.

  27) be ill at ease= feel nervous or embarrassed

  EX:Zoe always feels ill at ease at parties.

  28) lingua franca= a language that is used for communication between groups of people who speak different languages

  EX: In the past, several languages have acted as lingua franca in different areas of the world.

  29) a single international language= a language that is intended to be used by people of different linguistic backgrounds

  EX:Some people believe that a single international language has become a practical necessity because of the increasing international communication.

  30) preserve the individuality of cultures= maintain the quality that makes a culture different from other cultures

  EX:A single international language may make it difficult to preserve the individuality of cultures.

  31) be bilingual= be able to speak two languages

  EX:well bilingual education leads to exposure to different cultures

  32) monolingual= speaking, writing or using only one language

  EX:Many immigrant children are expected to learn English by immersion in the language in monolingual classes.

  33) a close-knit community= a group of people who have strong friendly relationships with each other 

  EX:This close-knit community looks like a classic British village.

  34) sense of alienation= a feeling of being separated from society or the group of people around you

  EX:ome argue that technology leads to greater social economic division and a sense of alienation among people who are physically close to each other.

  cultural heritage

  tangible cultural heritage

  intangible cultural heritage(s)

  rituals

  time-honoured (or time-honored )

  protection n.

  preserve v.

  preservation n.

  forefather(s)/ancestor(s) n. descendant(s)/posterity n.) ethnic groups (or races) the harmony between ethnic groups

  ethnic minorities cultural identity erode v. (e.g. erode national/regional cultural identity )

  Từ vựng nâng cao topic Culture - History
  Từ vựng nâng cao topic Culture - History - Tourism
  Từ vựng nâng cao topic Culture - History

  2. PHÂN TÍCH BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 TOPIC CULTURE

  Bài mẫu: In many countries, traditional dress and costumes are considered effective ways of maintaining links with the past. How effective can traditional costumes be, in this sense? What other ways exist to help citizens connect with a country’ s past?

  Most people would agree that preserving connections with our past is an admirable objective, especially as the world evolves so rapidly. I feel that traditional costumes are one part of doing this, but they are by no means the most important, as we shall see.

  Admittedly, historic dress plays a key role in social events such as religious rituals or military parades, and these events are helpful in transmitting social memes such as public duty and self-sacrifice. Traditional costumes also remind us of the origins of cultural traditions and mythologies, for instance the historic Swiss national dress which evokes their medieval independence.

  However, it must be said that costumes are an accessory in these situations, and do not appear to constitute the central message. It is the ceremonies themselves which convey the cultural norms that help to maintain the fabric of society. In this sense, the costumes are of secondary importance. Furthermore, it seems that there are in fact much more powerful ways in which culture is conserved and handed down between the generations. Most countries have a rich heritage of legends and folklore about the birth and development of their nation, some of which are mythological and some being grounded in truth (as we see in the English stories about Robin Hood or George and the Dragon, for example.) These stories are a cultural inheritance which embodies important symbols and concepts far more effectively than dress. Similarly, we must remember the significance of art and music in passing on our traditions, in forms ranging from fine art to handicrafts, and from opera to traditional shanties and dirges. The presence of visual or linguistic messages in these media makes them more effective than costumes, which convey no language.

  Overall, we must recognise and welcome the use of traditional dress in helping to maintain our cultures. However, the forms of story, art and music would appear to be the driving forces in this invaluable process.

  3. Từ vựng bổ sung thêm về topic culture

  Tổng hợp những từ vựng thường gặp trong TOPIC CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Tổng hợp những từ vựng thường gặp trong TOPIC CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Tổng hợp những từ vựng thường gặp trong TOPIC CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Tổng hợp những từ vựng thường gặp trong TOPIC CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Tổng hợp những từ vựng thường gặp trong TOPIC CULTURE trong IELTS Writing và Speaking

  4. Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking

  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking
  Các bài Reading thuộc Topic CULTURE trong IELTS Writing và Speaking

  5. Flashcard Tổng hợp những từ vựng thường gặp trong TOPIC CULTURE trong IELTS Writing và Speaking

  Ngoài ra, để nắm vững thêm kĩ năng Writing trong IELTS, các em cũng nên học thêm các hướng dẫn học IELTS Writing từ A đến Z cho người mới bắt đầu mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em kì trước, cũng như đào sâu vào cách viết dạng Discuss Both Views trong IELTS Writing Task 2 đây là dạng đề rất hay được ra thi trong IELTS Writing các em nhé!

  Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Em nào muốn tự động NHẬN THÔNG BÁO khi IELTS TUTOR viết bài Blog mới thì Subscribe Email phía dưới nhé!

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK