Diễn đạt ""tuân thủ..." tiếng anh (Paraphrase "abide by...")

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt ""Tôn trọng pháp luật" tiếng anh (Paraphrase "abide by...")

1. To observe/respect the law

2. to abide by the law

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Both football teams abide by the referee's decision;

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "abide"

3. To observe human rights/civil rights

4. to respect human rights/civil rights

5. to have respect for human rights/civil rights

6. Comply with...

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • both football teams comply with the referee's decision

7. respect

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our government pledged respect for independence, sovereignty and territorial integrity of the neighbouring countries

8. adhere to ...

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • both football teams adhere to the referee's decision

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking