Phân biệt "ESPECIALLY" & "SPECIALLY" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), mà IELTS TUTOR đã giới thiệu trước đó, các em cũng rất hay sai cặp từ "Especially" và "Specially", các em nên lưu ý cách dùng vì hai cụm này rất thường gặp, và cố gắng dùng cho đúng trong ngữ cảnh của hai từ này cho đúng nhé!

 • Specially và Especially đều là ADVERB trạng từ, nên tất nhiên sẽ có những chức năng ngữ pháp của một trạng từ (Các em lưu ý đọc kĩ link trên để nhớ lại các chức năng chính của adv sẽ là - Bổ nghĩa cho verb, adj, adv và cho cả câu nhé)

1. Cách dùng Especially

Mang nghĩa đặc biệt, đặc biệt là, đặc biệt cho (very much; more than usual or more than other people or things) - Source: Cambridge

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She's not especially interested in sport.
 • I love Australian wines, especially the white wines.

Especially có mang nghĩa "Đặc biệt vì, đặc biệt cho, đặc biệt bởi vì" (for a particular reason)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I chose this especially for your new house.
 • They invited her to speak especially because of her experience in inner cities.
 • Parents of young children often become depressed, and this is especially true of single parents.
 • This particular stretch of coast is especially popular with walkers.
 • This variety of rose is especially hardy and drought-resistant.
 • It's a pity you couldn't come - I especially wanted you to meet my friend Jo.
 • He was especially fond of his youngest brother.
 • She campaigned throughout the US, but especially in the northeast.

Đọc kĩ các câu ví dụ trên thì các em dễ dàng nhận thấy ESPECIALLY đều tuân thủ theo chức năng chính của 1 adverb

2. Cách dùng Specially

 • Ít phổ biến hơn nhiều với Especially 

Sự khác nhau duy nhất với ESPECIALLY là SPECIALLY sẽ mang nghĩa KHÁC BIÊT "in a way that is not ordinary" (một cách bất thường)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We don’t want to be treated specially. (Chúng tôi không muốn bị đối xử khác thường)

Mang nghĩa EXTREMELY, IN PARTICULAR

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is a specially good wine.
 • "Is there anything you want to do this evening?" "Not specially."
 • The children really liked the museum, specially the dinosaurs.
 • I'm not specially keen on cheese.
 • I wasn't specially interested in his book.
 • She seemed specially keen to talk to him.
 • The meeting was specially well attended tonight.
 • Are you specially interested in watching this programme?

SPECIALLY mang nghĩa VÌ (for a particular purpose)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I came here specially to see you. 
 • She has a wheelchair that was specially made for her. 
 • The opera "Aida" was specially written for the opening of the Cairo opera house in 1871.

3. Sự khác nhau Specially và Especially

SPECIALLY mang nghĩa "particularly", "above all" - trong tất cả, nhất là cái gì (giữa nhiều lựa chọn)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She enjoys exercise, especially aerobics (Cô ấy thích tập thể dục, nhất là thể dục thẩm mỹ. Điều này có nghĩa là trong nhiều môn thể dục, cô ấy thích nhất là thể dục thẩm mỹ).
 • I especially liked his latest novel (Tôi đặc biệt thích cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông ấy. Trong nhiều tác phẩm của ông ấy, tôi thích nhất là cuốn tiểu thuyết mới phát hành).

"Especially" còn được dùng với nghĩa "very", "extremely" - rất, cực kỳ, nhằm nhấn mạnh mức độ sự việc.

==> Cách dùng này của ESPECIALLY sẽ hoàn toàn giống với SPECIALLY, vì vậy có thể dùng cả SPECIALLY và ESPECIALLY với nghĩa VERY, EXTREMELY

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She’s not especially talented. (Cô ta không phải là tài năng gì đặc biệt)
 • Getting food supplies to the region is especially urgent now. (Hiện tại, việc cung cấp đồ ăn đến khu vực đó là điều rất cấp bách)

"Especially" có nghĩa "for a particular purpose" - vì một mục đích cụ thể.

==> Cách dùng này của ESPECIALLY sẽ hoàn toàn giống với SPECIALLY, vì vậy có thể dùng cả SPECIALLY và ESPECIALLY với nghĩa "VÌ"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The uniform was especially designed for women (Bộ đồng phục được thiết kế chuyên dùng cho phụ nữ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK