HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH NHÓM CÁC TOPIC TƯƠNG ĐỒNG TRONG IELTS SPEAKING PART 2,3

· Speaking

Trước khi đọc bài này, các em nên tham khảo Tổng hợp từ A đến Z bộ đề thi thật IELTS SPEAKING năm 2019 mà IELTS TUTOR sẽ luôn cập nhật

Thì đối với các bạn thi quý II tức là từ tháng 5-8 2019 bộ đề thi thật IELTS SPEAKING sẽ gồm những đề sau, các em nên tập trung ôn luyện

1. Describe someone you would like to study or work with
2. Describe a person you want to be similar to when you grow up
3. Describe a person who helps to protect the environment
4. Describe an old person who is interesting
5. Describe an intelligent person you know
6. Describe your grandparent’s job
7. Describe a person you have seen who is beautiful or handsome
8. Describe someone you have not seen before but you would like to know more
9. Describe someone who speaks a foreign language well
10. Describe a person who often helps others
11. Describe a person who encouraged and helped you to achieve a goal
12. Describe your favorite singer or band
13. Describe a foreign celebrity you want to meet in person
14. Describe a person who has interesting ideas or opinions
15. Describe a person who made you laugh happily when you were a child
16. Describe a park/garden you like visiting
17. Describe a place you plan to travel to that is far away from your home
18. Describe a time that you had to change your plan / you changed your mind
19. Describe an ideal house
20. Describe a historical building you have been to
21. Describe a newly built public facility (such as parks, cinemas etc) that influences your city
22. Describe a time you taught something new to a younger person
23. Describe a time you received horrible service
24. Describe a complaint that you made and you were satisfied with the result
25. Describe a time when you looked for information from the internet
26. Describe a success your friend has achieved
27. Describe a time that someone did not tell you the whole truth about something
28. Describe a time you borrowed something from your friends or family 从
29. Describe a party that you joined
30. Describe a time you enjoyed your free time
31. Describe a situation when you don’t have enough time
32. Describe an important decision made with the help of other people
33. Describe an occasion when you got up early
34. Describe a time when you solved a problem through the internet
35. Describe an occasion when you invite your family or friends to dinner

36. Describe an experience that you received a call from someone you don’t know in the public place
37. Describe an unusual experience of traveling
38. Describe an occasion when you got incorrect information
39. Describe a time that you give advice to others
40. Describe a water sport you would like to try in the future
41. Describe an experience that the vehicle you took broke down during your travel
42. Describe something you do to help you study or work
43. Describe a healthy lifestyle you know
44. Describe an important plant in your country
45. Describe a language you want to learn (not English)
46. Describe a time that a piece of equipment of yours was broken (such as TV)
47. Describe an activity you would do when you are alone in your free time
48. Describe a family business you know
49. Describe the last book you read
50. Describe a historical period that you are interested in
51. Describe an interesting talk or lecture
52. Describe something lost by others but found by you
53. Describe an outdoor sport you played for the first time
54. Describe a piece of good news you heard (from TV or the internet)
55. Describe a kind of food people eat during a special event
56. Describe a subject you used to dislike but now have interest in
57. Describe an item you bought but do not often use
58. Describe a practical skill you learned
59. Describe an advertisement you remember well
60. Describe something special that you took home from a tourist attraction
61. Describe a game show or a quiz program you watched on TV or online
62. Describe a prize you want to win
63. Describe a piece of clothing you enjoy wearing

1. HƯỚNG DẪN CÁCH GROUP CÁC BỘ ĐỀ TRONG IELTS SPEAKING PART 2

1.1. 6 Dạng đề chính trong IELTS SPEAKING PART 2

Như các em đã biết, các câu hỏi trong IELTS SPEAKING PART 2 sẽ chia làm khoảng 4 topic chính như sau:

  1. Describe a person (someone you admire, a famous person in your country,…)
  2. Describe a place/building (a country you like to visit, your ideal home,…)
  3. Describe an object (a piece of furniture, a photo,…)
  4. Describe an event/activity /situation (a festival, a wedding,…) / (a time when you laughed a lot,…)

Đây cũng sẽ là điểm mấu chốt bắt buộc các em phải nắm vững, để có thể group các bộ đề tương đồng vào một nhóm, từ đó brainstorm sẵn để nếu mà gặp những đề trong nhóm đó thì có thể dễ dàng xử lí

1.2. Hướng dẫn mẫu từng bước một cách nhóm các bài tương đương vào 1 group trong IELTS SPEAKING PART 2

Bước 1: Đưa toàn bộ bộ đề vào từng nhóm trong 4 dạng thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 2

Ta có các dạng như sau, cùng các bộ đề của quý II năm 2019 từ tháng 5-8 như sau:

Dạng 1: Describe a person (someone you admire, a famous person in your country,…)

1. Describe someone you would like to study or work with

2. Describe a person you want to be similar to when you grow up

3. Describe a person who helps to protect the environment

4. Describe an old person who is interesting

5. Describe an intelligent person you know

7. Describe a person you have seen who is beautiful or handsome

8. Describe someone you have not seen before but you would like to know more

9. Describe someone who speaks a foreign language well

10. Describe a person who often helps others

11. Describe a person who encouraged and helped you to achieve a goal

12. Describe your favorite singer or band

13. Describe a foreign celebrity you want to meet in person

14. Describe a person who has interesting ideas or opinions

15. Describe a person who made you laugh happily when you were a child

Như các em thấy, trong tổng số 63 đề thi chắc chắn sẽ gặp trong IELTS SPEAKING PART 2 quý II năm 2018, thì đã có đến 14 đề thuộc dạng Describe a person . Điều này có nghĩa là chỉ cần các em nắm vững cách làm dạng đề Describe a person này, các em cơ bản sẽ nắm được cách làm cho toàn bộ các câu hỏi còn lại

Dạng 2: Describe a place/building (a country you like to visit, your ideal home,…)

16. Describe a park/garden you like visiting

17. Describe a place you plan to travel to that is far away from your home

20. Describe a historical building you have been to

21. Describe a newly built public facility (such as parks, cinemas etc) that influences your city

Dạng 3: Describe an event/activity/situation

18. Describe a time that you had to change your plan / you changed your mind

22. Describe a time you taught something new to a younger person

23. Describe a time you received horrible service
24. Describe a complaint that you made and you were satisfied with the result
25. Describe a time when you looked for information from the internet
26. Describe a success your friend has achieved
27. Describe a time that someone did not tell you the whole truth about something
28. Describe a time you borrowed something from your friends or family 从
29. Describe a party that you joined
30. Describe a time you enjoyed your free time
31. Describe a situation when you don’t have enough time
32. Describe an important decision made with the help of other people
33. Describe an occasion when you got up early
34. Describe a time when you solved a problem through the internet
35. Describe an occasion when you invite your family or friends to dinner

36. Describe an experience that you received a call from someone you don’t know in the public place
37. Describe an unusual experience of traveling
38. Describe an occasion when you got incorrect information
39. Describe a time that you give advice to others
40. Describe a water sport you would like to try in the future
41. Describe an experience that the vehicle you took broke down during your travel
42. Describe something you do to help you study or work
43. Describe a healthy lifestyle you know

45. Describe a language you want to learn (not English)

46. Describe a time that a piece of equipment of yours was broken (such as TV)

47. Describe an activity you would do when you are alone in your free time

50. Describe a historical period that you are interested in

51. Describe an interesting talk or lecture

Dạng 4: Describe an object

6. Describe your grandparent’s job

44. Describe an important plant in your country

48. Describe a family business you know

49. Describe the last book you read

52. Describe something lost by others but found by you

53. Describe an outdoor sport you played for the first time

54. Describe a piece of good news you heard (from TV or the internet)

55. Describe a kind of food people eat during a special event

56. Describe a subject you used to dislike but now have interest in

57. Describe an item you bought but do not often use

58. Describe a practical skill you learned

59. Describe an advertisement you remember well

60. Describe something special that you took home from a tourist attraction

61. Describe a game show or a quiz program you watched on TV or online

62. Describe a prize you want to win

63. Describe a piece of clothing you enjoy wearing

Bước 2: Trong từng 4 dạng đề tiêu biểu ở trên, chọn ra những Đề có điểm chung nhất định, chung Topic để soạn ý tưởng và chuẩn bị từ vựng

Ví dụ như trong dạng 1, IELTS TUTOR sẽ nhóm được những bộ đề có những điểm chung, từ đó trong mỗi nhóm đề mình chỉ cần soạn hết từ vựng, vocab liên quan đến topic đó, thì những đề còn lại mình sẽ tự làm được do nó đều na ná nhau

Dạng 1: Describe a person (someone you admire, a famous person in your country,…)

Nhóm 1.1:

1. Describe someone you would like to study or work with

11. Describe a person who encouraged and helped you to achieve a goal

9. Describe someone who speaks a foreign language well

5. Describe an intelligent person you know

14. Describe a person who has interesting ideas or opinions

==> Thì như các em cũng thấy, tất cả 5 đề trên thực ra mình chỉ cần soạn 1 đề mô tả về 1 người bạn hay là người đồng nghiệp của mình, người mà mình thích học hoặc làm việc chung (đề số 1), trong đó mình có thể mô tả sâu việc người bạn đó khuyến khích và động viên mình trong lúc mình thực hiện ước mơ như thế nào (Đề số 11). Bên cạnh đó, mình cũng có thể mô tả người bạn này rất giỏi tiếng anh, hoặc tiếng gì cũng được (Đề số 9) và nhấn mạnh là người bạn ấy rất thông minh (Đề số 5) và thường xuyên có nhiều ideas hay (Đề số 14)

Vậy thì các bạn chỉ cần soạn 1 đề là Describe a friend sau đó brainstorm tất cả các ý của 5 đề trên như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên là đã giải quyết xong 1 lần 5 đề rồi

Nhóm 1.2:

2. Describe a person you want to be similar to when you grow up

4. Describe an old person who is interesting

15. Describe a person who made you laugh happily when you were a child

Tương tự, ở đây tốt nhất là các em có thể mô tả người bà / người ông của mình, các em có thể nhấn mạnh những đặc điểm tính cách hay thành tự gì người ấy đạt được mà em muốn sau này mình cũng được như vậy (Đề số 2), và nhớ nhấn mạnh người bà / ông của mình rất thú vị, vì lí do gì (Đề số 4). Bên cạnh đó, các em nhớ soạn ra người bà / ông này từ ngày xưa đã chăm sóc mình, và đã làm mình cười nhiều vì lí do gì, có sự kiện gì đáng nhớ không (Đề số 15)

Như vậy, chỉ cần soạn kĩ 1 đề là Describe your grandmother thì em sẽ có thể dễ dàng giải quyết hết tất cả 3 đề trên

Nhóm 1.3:

8. Describe someone you have not seen before but you would like to know more

12. Describe your favorite singer or band

13. Describe a foreign celebrity you want to meet in person

7. Describe a person you have seen who is beautiful or handsome

Ở nhóm này, em có thể chọn mô tả người ca sĩ / diễn viên / doanh nhân/Youtuber...mà em yêu thích, nhớ để ý nhấn mạnh vào các điểm như người này em chưa bao giờ gặp tuy nhiên lại rất ái mộ, và muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin về người ấy (Đề số 8). Thực ra ở đề số 12đề số 13, các em chỉ cần soạn là 1 người ca sĩ mà em muốn gặp ở ngoài đời, và người ta là người nước ngoài và có ngoại hình đẹp (Đề số 7)

Nhóm 1.4:

10. Describe a person who often helps others

3. Describe a person who helps to protect the environment

Ở nhóm này, em sẽ tập trung tìm học thật nhiều từ vựng về Topic Environment, và soạn đề chung là người bạn hay ai đó của mình là người rất thích giúp đỡ người khác (Đề số 10) , đặc biệt là hay giúp trong các công tác bảo vệ môi trường, và kể tên các cv bảo vệ môi trường đó là bao gồm việc gì (Đề số 3)

Dạng 2: Describe a place/building (a country you like to visit, your ideal home,…)

Nhóm 2.1:

Ở 2 đề này, các em sẽ có thể miêu tả một cái garden / park mà nó có thể là xưa cũ, mà nó có dấu ấn lịch sử để từ đó nếu có trúng 1 trong 2 đề này thì mình có thể giải quyết được. Lưu ý là Đề số 20, là nơi chốn mà em đã tham quan rồi

16. Describe a park/garden you like visiting

20. Describe a historical building you have been to

Nhóm 2.2:

Ở 2 đề này, em có thể soạn một địa danh mà nó mới được xây dựng và có tầm ảnh hưởng nhất định đến thành phố, ví dụ như ở Đà Nẵng thì mô tả cầu vàng thu hút nhiều khách du lịch ra sao, tác động đến thành phố như nào, cơ mà địa danh này khá là xa nhà của mình, phải di chuyển bằng xe hơi ví dụ vậy.

21. Describe a newly built public facility (such as parks, cinemas etc) that influences your city

17. Describe a place you plan to travel to that is far away from your home

Dạng 3: Describe an event/activity/situation

Nhóm 3.1:

18. Describe a time that you had to change your plan / you changed your mind

32. Describe an important decision made with the help of other people

34. Describe a time when you solved a problem through the internet

25. Describe a time when you looked for information from the internet

Ở đề này, các em nên soạn một sự việc gì đó mà mình có thể vừa kết hợp cho đề 18 và đề 32, ví dụ như em có thể nói em xem Youtube về một vấn đề gì đó làm em thay đổi kế hoạch của em là thay vì em sẽ đi làm khi tốt nghiệp thì em sẽ đi du học chẳng hạn vậy. Em nhấn mạnh là cái sự việc này bắt nguồn từ việc em lang thang tìm lợi ích của việc đi du học trên Internet, đang phân vân không biết xác định ước mơ của mình là gì thì em thấy link Youtube đó vào xem thì tìm ra được giấc mơ của mình ví dụ vậy.

Nhóm 3.2:

22. Describe a time you taught something new to a younger person

39. Describe a time that you give advice to others

Em có thể soạn đề là thời điểm mà em dạy em của em một bài học gì đó mới, ví dụ như dạy em trai cách quản lí và tiêu tiền hiệu quả hơi chẳng hạn, đó cũng được coi là một advice rồi.

Nhóm 3.3:

30. Describe a time you enjoyed your free time

42. Describe something you do to help you study or work

43. Describe a healthy lifestyle you know

Ở nhóm đề này, em có thể soạn mô tả một thói quen tốt là em hay ngủ sớm và thức dậy sớm, điều này được coi là một healthy lifestyle vì em dậy sớm thì em làm việc hiệu quả, ăn cũng sớm hơn, có sức khỏe tốt hơn. Việc dậy sớm sẽ làm em có thời gian vào buổi sáng đọc sách đây là cách em enjoy free time. Và cái việc dậy sớm này chính nó giúp em học hành dễ vào hơn, do năng lượng buổi sáng sớm rất quan trọng, khiến em tập trung hơn so với dậy trễ.

Nhóm 3.4:

33. Describe an occasion when you got up early

29. Describe a party that you joined

35. Describe an occasion when you invite your family or friends to dinner

Ở nhóm đề này, em có thể soạn là một ngày gia đình em có tiệc dinner lớn vì lí do gì đó, ví dụ như em trai trúng tuyển đại học, nên em phải dậy sớm để đi chợ sớm, lo mua đồ ăn về đãi tiệc party, em mô tả buổi tiệc đó diễn ra như thế nào, và em có mời nhiều người thân và bạn bè đến ra sao.

Nhóm 3.5:

23. Describe a time you received horrible service
24. Describe a complaint that you made and you were satisfied with the result

27. Describe a time that someone did not tell you the whole truth about something

36. Describe an experience that you received a call from someone you don’t know in the public place

38. Describe an occasion when you got incorrect information

46. Describe a time that a piece of equipment of yours was broken (such as TV)

Ở nhóm này, em có thể mô tả là em vừa mới mua một món đồ điện từ gì đó, mà do lời tư vấn của nhân viên bán hàng bị sai, nhân viên đó đã không nói rõ sự thật là món đồ đó nó có điểm hư hại nên mới được bán giá rẻ như vậy nên khi em mua về dùng được vài hôm thì món đó bị bể. Sau đó em viết email complain đến công ty đó, thì một hôm khi đang đi chơi em nhận được cuộc gọi từ người nhân viên đó xin lỗi em về sự tư vấn gian dối đó, thì em cũng chấp nhận sự giải quyết của công ty và hài lòng với những gì mà người bán hàng đó đã xin lỗi và người ta cũng trả lại tiền cho em.

Nhóm 3.6

31. Describe a situation when you don’t have enough time
37. Describe an unusual experience of traveling
41. Describe an experience that the vehicle you took broke down during your travel
 

Thì em có thể mô tả về một chuyển đi du lịch, do đi gấp nên em k có thời gian chuẩn bị, và không plan trước dẫn đến chuyến đi không vui lắm, bên cạnh đó thì còn xảy ra sự cố là đang đi xe khách thì xe bị hư làm gián đoạn chuyến đi.

Nhóm 3.7

Thì ở nhóm này em có thể soạn bài em thích đi bơi, và em nêu lợi ích của việc đi bơi ra, vì sao tương lai em muốn đi bơi. Bên cạnh đó, cái việc đi bơi cũng là việc em muốn làm khi em ở một mình. Thêm vào đó, động lực khiến em đi bơi vì em thấy bạn em đạt giải cao trong kì thì bơi, nên em thấy mình nên học bơi vì dáng của bạn em rất là đẹp chẳng hạn.

40. Describe a water sport you would like to try in the future

47. Describe an activity you would do when you are alone in your free time
26. Describe a success your friend has achieved

53. Describe an outdoor sport you played for the first time

Nhóm 3.8

50. Describe a historical period that you are interested in

51. Describe an interesting talk or lecture

Em có thể soạn là bài diễn thuyết của Obama khi nhận chức, đó cũng là thời điểm ghi nhớ trong lịch sử, và bài phát biểu đó cũng rất interesting

Nhóm 3.9

45. Describe a language you want to learn (not English)

56. Describe a subject you used to dislike but now have interest in

Nhóm 3.10

28. Describe a time you borrowed something from your friends or family 从

Dạng 4: Describe an object

Nhóm 4.1:

6. Describe your grandparent’s job

48. Describe a family business you know

Ở nhóm này, các em có thể mô tả một việc kinh doanh gì đó ở nhà các em, và đến giờ bà của em vẫn còn làm công việc kinh doanh này

Nhóm 4.2:

49. Describe the last book you read

58. Describe a practical skill you learned

 

Ở nhóm này, các em có thể soạn rằng em đọc một quyển sách và trong đó em học được một practical skill ví dụ như kĩ năng quản lí thời gian để ứng dụng vào cuộc sống

Nhóm 4.3:

52. Describe something lost by others but found by you

54. Describe a piece of good news you heard (from TV or the internet)

Các em có thể mô tả một lần ai đó đánh mất ví em đem lại trả cho công an, vài hôm em lên mạng thì thấy có bài báo tuyên dương em

Nhóm 4.4:

55. Describe a kind of food people eat during a special event

59. Describe an advertisement you remember well

44. Describe an important plant in your country

Em có thể mô tả lúa là cây rất quan trọng ở nước mình, từ lúa người ta làm ra bánh chưng, bánh tét ăn vào dịp đặc biệt là tết. Mỗi khi em thấy quảng cáo về Tết, ví dụ như Cocacola về tết đến sum về là em lại quây quần bên gia đình dịp tết

Nhóm 4.5:

60. Describe something special that you took home from a tourist attraction

63. Describe a piece of clothing you enjoy wearing

57. Describe an item you bought but do not often use

Em có thể nói em đi du lịch và mua một bộ quần áo gì đó (ví dụ hóa trang) mà em ít có dịp để dùng, tuy nhiên em rất thích mặc

Nhóm 4.6:

61. Describe a game show or a quiz program you watched on TV or online

62. Describe a prize you want to win

Em có thể soạn chương trình gì đó trên tv em thích ví dụ hãy chọn giá đúng, và các giải thưởng ở đó rất hấp dẫn nên em muốn thắng cuộc.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK