Phân biệt However, But & Nevertheless Tiếng Anh

· Vocabulary - Grammar
Cách dùng However, Phân biệt However với But và Nevertheless

I. Cách dùng However

1. Định nghĩa:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Liên từ HOWEVER có nghĩa là "tuy nhiên", thể hiện sự nhượng bộ, trái ngược

2. Dùng khi nào?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Không phải bất kì trường hợp nào Bạn cũng sử dụng However, mà nó được sử dụng để chỉ sự tương phản, đối lập giữa hai mệnh đề.

3. Vị trí

 • However được tách ra bởi một dấu phẩy nếu nó đứng ở đầu câu hay cuối câu
 • Nếu nó đứng giữa câu thì sẽ đặt giữa dấu chấm phẩy và dấu phẩy.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I studied very hard. However, I failed the exam. 
 • She ran so fast. She missed the bus, however.
 • They played well; however, they still lost the game. 
 • She could fly via Bangko; however, it isn't the only way.

 • Hoa is a very good student; however, Minh is much better than her.

Cấu trúc đảo ngữ của However.

However + Adj/Adv + S + V…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • However hungry he is, he doesn’t eat it.
  • However intelligent though he is, he has no common sense.
  • He continues to work, however tired he is.

  II. Phân biệt

  1. However và But

  1.1. However là trạng từ liên kết, còn but là liên từ Fanboys

  Muốn hiểu kĩ thì cần phải tham khảo hướng dẫn của IELTS TUTOR về:

  1.2. Dấu hiệu nhận biết

  1.2.1. However

  • Đứng đầu câu, sau nó có dấu ","
  • Đứng giữa câu trước nó có dấu chấm phẩy và sau nó dấu phẩy
  • Đứng cuối câu và trước nó có dấu ","
  • However có nét nghĩa trang trọng hơn nên thường dùng trong văn viết.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Studying Enghlish is not easy; however, it is benificial.
  • We could fly via Vienna, however it isn’t the only way.
  • Lan is a very good student, however Hung is much better than her
  • I agree with your scheme. I don't think it's very practical, however.
  • I and Lan could fly via Campuchia; however, it isn't the only way.
  • Jimmy is a very good student; however, Tom is much better than him.

  1.2.1. But

   • Không đứng đầu câu và cuối câu (trong văn viết).
   • Thường đứng giữa câu, và trước nó có dấu ",".
   • But thường thông dụng hơn trong văn nói.

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I tried my best to pass the exam, but I still failed.
   • She did her homework, but I didn’t
   • It was midnight, but the restaurant was still open

   Tham khảo thêm sự khác nhau giữa BUT & HOWEVER (bản chất vẫn sẽ giống như IELTS TUTOR hướng dẫn phía trên)

   Cách dùng However, Phân biệt However với But và Nevertheless

   2. However & Nevertheless

   2.1. Giống nhau

   2.1.1. Về nghĩa

   • HOWEVER và NEVERTHELESS đều được dùng để diễn đạt sự tương phản

   2.1.2. Về cách dùng

   • Thực ra However & Nevertheless rất giống nhau, đều là trạng từ liên kết, nên sẽ có chức năng, vị trí của một trạng từ liên kết nhé 

   2.2. Khác nhau

   • Nevertheless được sử dụng với nghĩa trang trọng và nhấn mạnh hơn so với However. Cả hai liên từ này cũng thường được dùng trong văn phản biện.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • We can understand everything Lan say about wanting to share a flat with Hoa. However, we are totally against it.
    • Ann had been living in the village of England for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered her to be an outsider.
    • I can understand everything you say about wanting to share a flat with Martha. However, I am totally against it.
    • Rufus had been living in the village of Edmonton for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered him to be an outsider.

   III. Bài tập

   Bài tập điền vào chỗ trống However/But/Nevertheless.

   1. The ending of the film is interesting, _______, I didn’t enjoy it. (However/But/Nevertheless)

   2. Life is short, ________, we still waste a lot of time. (However/But/Nevertheless)

   3. _______ he was able to do the project, he wasn’t given the position. (Although/However)

   4. ________ hard he tried, he couldn’t get the money. (However/Although/Nevertheless).

   5. ________ carefully I drove, I couldn’t avoid the accident. (However/Although/Nevertheless).

   Đáp án:

   1. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).

   2. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).

   3. Although (có thể dùng However).

   4. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ).

   5. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK